نویسنده = ���������������� ������
اثر عصاره برگ درخت اکالیپتوس، دود تیپ ویرجینیا، بارلی و باسما توتون بر کنه واروا زنبور عسل

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-10

10.22124/ar.2021.17994.1569

مهدی کامیاب؛ محمد روستائی علی مهر؛ سید حسین حسینی مقدم؛ احد صحراگرد