نویسنده = ������������ ���������������� ������ ������