نویسنده = ���������� ��������������������
اثر قارچ های صدفی و رنگین کمان بر پروتئین خام و دیواره سلولی و تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و دیواره سلولی محصولات فرعی زراعی

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 59-69

تقی قورچی؛ سیداسماعیل رضوی؛ هادی بهزاد؛ عطیه مهرابی؛ روح الله مستانی