نویسنده = حسین جانمحمدی
تعداد مقالات: 2
2. اثر سطوح مختلف تفاله انگور بر عملکرد تولید و کیفیت داخلی تخم مرغ در دما و زمان های مختلف نگهداری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 81-91

سید علی میرقلنج؛ روح الله کیانفر؛ حسین جانمحمدی؛ اکبر تقی زاده