نویسنده = ������������ ������ ��������
چند شکلی ژن Kiss1 و ارتباط آن‌ با تعداد بره به ازای هر زایش در گوسفند مهربان

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 25-34

10.22124/ar.2018.7097.1276

احمد احمدی؛ ژیلا رجبی؛ پویا زمانی؛ علی اصغر بهاری