نویسنده = ������������ ��������
مکان یابی QTL کنترل کننده چندقلوزایی در کروموزوم 1 بز مرخز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 73-81

نجات بادبرین؛ سید ضیاء الدین میرحسینی؛ بابک ربیعی؛ نوید قوی حسین زاده


بررسی چندشکلی در اینترون سوم ژن هورمون رشد گاو بومی گیلان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 65-72

رامین صیقلانی؛ سید ضیاءالدین میرحسینی؛ بابک ربیعی؛ علی اکبر عبادی