نویسنده = ������������ ������ ������
شناسایی ژن‌های متفاوت بیان شده در جوجه‌های آلوده به ویروس H5N1 با استفاده از فرا‌تحلیل داده‌های ریزآرایه DNA

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 13-23

10.22124/ar.2018.9622.1283

مونا صالحی نسب؛ قدرت الله رحیمی میانجی؛ اسماعیل ابراهیمی؛ سید علی غفوری