نویسنده = ������������ ��������
اثر منبع نیتروژن غیر پروتئینی در جیرۀ حاوی پروتئین زیاد و تعداد نوبت خوراکدهی بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های تخمیر و فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک میکروبی شکمبۀ بره‌های پرواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22124/ar.2023.24395.1764

سمیرا وره زردی؛ ایوب عزیزی؛ علی کیانی؛ امیر فدایی فر؛ افروز شریفی