نویسنده = �������� ������ ���� ���������� ��������