نویسنده = ���������� ���������������� ��������
اثر فرآوری بر فراسنجه های پروتئین و نشاسته دو رقم جو با سیستم نورفور

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 57-64

10.22124/ar.2019.10500.1322

تقی قورچی؛ آمنه جمشیدی رودباری؛ محسن سمیعی زفرقندی