نویسنده = ������ �������� ����������
اثر روی ‌آلی و معدنی و اسید بوتیریک بر عملکرد و صفات کیفی پوسته تخم‌مرغ در دوره‌های مختلف پرورش

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 35-51

10.22124/ar.2019.10874.1334

حمیده یعقوبی طاسکوه؛ محمود شمس شرق؛ تقی قورچی؛ سعید حسنی


اثر سطوح مختلف پودر کرم خاکی(Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه های گوشتی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 63-75

حمید غلامی؛ محمود شمس شرق؛ مهدی ضرابی؛ سعید زره داران


تاثیر سطوح مختلف جو جوانه‌زده بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 43-52

موسی الرضا راسته؛ بهروز دستار؛ محمود شمس شرق؛ سعید زره داران؛ امید عشایری زاده