نویسنده = �������������� ��������
تعیین ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری سورگوم سیلو شده در دو مرحله از رشد با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 55-65

ولی محمد ‌شعبان؛ مسلم باشتنی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ حسین نعیمی‌پور


ارزیابی ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران برای صفت پروتئین شیر با دو مدل روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 9-20

مهدی جعفری تربقان؛ همایون فرهنگ‌فر؛ مسلم باشتنی؛ بهروز محمد نظری؛ هادی سریر