نویسنده = ������������ ��������
اثر سطوح مختلف ملاس و ویناس نیشکر در جیره غذایی بر فراسنجه‌های تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 73-83

10.22124/ar.2017.2611

غلامعلی صنیعی؛ محمد بوجارپور؛ جمال فیاضی؛ مجتبی زاهدی فر


برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلی در گله های عشایری گوسفند لری

دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 21-30

فاطمه بیرانوند؛ جمال فیاضی؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ صادق اسدالهی