نویسنده = �������������� ��������
ارزیابی برنامه های انتخاب با و بدون استفاده از داده های ژنومی در مرغ های بومی ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 13-28

10.22124/ar.2019.13196.1408

بابک عنایتی؛ امیر رشیدی؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ محمد رزم کبیر