نویسنده = �������������� �������� ������������ ����������