نویسنده = ������������ ������������ ��������
پروفایل ترانسکریپتومی اندومتریوم برای رشد و طویل‌شدگی رویان گاوهای شیری

دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 1-13

10.22124/ar.2020.14179.1439

جعفر جمعدار زنوزق؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی