نویسنده = ������������ �������� ��������
مقایسه عملکرد تولیدمثلی کبک‌های چوکار (Alectoris chukar) در پی جفت گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 101-108

10.22124/ar.2020.14574.1450

حسین دریاباری؛ امیر اخلاقی؛ محمد جواد ضمیری؛ زربخت انصاری پیرسرایی؛ رضا فزونی؛ محسن تقی پور