نویسنده = جواد احمدپناه
بررسی ساختار ژنتیکی اسب نژاد عرب با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22124/ar.2023.22264.1703

حمیدرضا سیدآبادی؛ جواد احمدپناه؛ علی جوانروح؛ حسن بانه