نویسنده = ������������ ��������������������� ��������
داده‌کاوی برخی سازه‌های مؤثر بر سخت‌زایی در گاوهای شیری ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 13-24

10.22124/ar.2021.16272.1522

مریم منتظری نجف‌آبادی؛ مصطفی قادری ‌زفره‌ای