نویسنده = �������������� ������������
بررسی نسبت شکاف تکنولوژیکی و عوامل مؤثر بر کارآیی فنی واحدهای زنبورداری

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 93-107

10.22124/ar.2022.20703.1650

کامران معصومی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ محمد کریم معتمد