نویسنده = ���������������� �������� ���������������� ������
شناسایی جایگاه‌های ژنی موثر بر سرعت رشد و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره پنچ بلدرچین ژاپنی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 12-22

محبوبه ایرانمنش؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی؛ سعید سهرابی


شناسایی جهش های موجود در نیمه اول (منتهی به5') اگزون 2 ژن GDF9 گوسفندان آمیخته حاصل از تلاقی نژادهای رومانوف و لری بختیاری

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 15-26

رسول خدابخش زاده؛ محمدرضا محمدآبادی؛ حسین مرادی شهربابک؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


آنالیز ساختار ژنتیکی جمعیت گاوهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای متراکم چندشکل تک نوکلئوتیدی

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 93-104

کریم کریمی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ مسعود اسدی فوزی


تنوع ژنتیکی شترهای شمال استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-45

مهرداد قاسمی میمندی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


اثر تلاقی دو جانبه بر صفات مرتبط با رشد و خصوصیات لاشه پرندگان نسل دوم حاصل از تلاقی دو سویه بلدرچین ژاپنی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 61-68

حسن مرادیان؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ سعید سهرابی شعبجره؛ احسان نصیری فر