نویسنده = ���������� �������� ��������
برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 9-18

عاطفه سیددخت؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ حسین نعیمی پور؛ مرتضی مهدوی؛ مهسا ضابطیان حسینی