نویسنده = ���������� �������������� ������������
تنوع ژنتیکی شترهای شمال استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-45

مهرداد قاسمی میمندی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه