نویسنده = ������������ �������������� ������
اثر جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل های پروتئینی زنبورعسل

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 35-42

محمد بدلی‌وند؛ محمد افروزیه؛ علی کارگری رضاپور