نویسنده = ������������������ ����������
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلی در گله های عشایری گوسفند لری

دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 21-30

فاطمه بیرانوند؛ جمال فیاضی؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ صادق اسدالهی