نویسنده = ������������ �������� ����������
تعیین بهترین وزن هنگام تولد بره‌های نژاد قره‌گل در رابطه با زنده‌مانی آنها تا سن شیرگیری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 53-63

فاطمه بحری بیناباج؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ محمود وطن خواه


برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 9-18

عاطفه سیددخت؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ حسین نعیمی پور؛ مرتضی مهدوی؛ مهسا ضابطیان حسینی