نویسنده = ���������������� ����������
بررسی چندشکلی در اینترون سوم ژن هورمون رشد گاو بومی گیلان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 65-72

رامین صیقلانی؛ سید ضیاءالدین میرحسینی؛ بابک ربیعی؛ علی اکبر عبادی