نویسنده = ��������������������� ��������
تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-7

سعید حسنی؛ مریم اردلان‌فر؛ سعید زره‌داران؛ محمدباقر صیادنژاد