نویسنده = ���������� ���������� ����������
اثرات تولیدی و اقتصادی کاهش دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در استان یزد

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 37-42

مرتضی بیطرف ثانی؛ علی‌اصغر اسلمی‌نژاد