نویسنده = �������� ���������� ����������
اثر سطوح مختلف مخمر در مقایسه با موننسین بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و تجزیه‌پذیری پروتئین در جیره‌های با کنسانتره بالا

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 73-85

10.22124/ar.2021.16154.1516

مهرداد تقی زاده؛ مصطفی یوسف الهی؛ حمید رضا میرزایی؛ عبدالفتاح سالم؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی