کلیدواژه‌ها = گاو هلشتاین
اثر پولکی کردن با بخار با شرایط متفاوت بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای ماده خشک و پروتئین خام دانه جو در گاوهای هلشتاین

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 55-67

10.22124/ar.2018.2755

نغمه باقری؛ حمید امانلو؛ مهدی دهقان بنادکی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ حامد خلیلوندی بهروزیار


مقایسه پیشرفت ژنتیکی در تولید شیر گاو هلشتاین در ایران ناشی از آزمون نتاج و انتخاب ژنومی و اثر تعداد گاو نر جوان بر آن

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 37-45

رباب آران اردبیلی؛ عبدالاحد شادپرور؛ ساحره جوزی شکالگورابی


ارزش اقتصادی صفات تولیدی و عملکردی در گاو‏های دورگ و هلشتاین استان گیلان

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 79-91

بهاره اطهری مرتضوی؛ عبدالاحد شادپرور


ارزیابی ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران برای صفت پروتئین شیر با دو مدل روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 9-20

مهدی جعفری تربقان؛ همایون فرهنگ‌فر؛ مسلم باشتنی؛ بهروز محمد نظری؛ هادی سریر