کلیدواژه‌ها = گاوهای شیری
اثر کنجاله سویای فرایند شده با زایلوز بر عملکرد گاو‌های شیری در اوایل دوره شیردهی

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 27-38

مقداد جهانی مقدم؛ حمید امانلو؛ فرهاد فرد؛ علیرضا نوشری؛ مهدی حسین یزدی


تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-7

سعید حسنی؛ مریم اردلان‌فر؛ سعید زره‌داران؛ محمدباقر صیادنژاد