کلیدواژه‌ها = سیلاژ
بررسی فراسنجه‌های فیزیکی و شیمیایی سیلاژ چغندر علوفه‌ای (Beta vulgaris L.) با و بدون استفاده از لاکتوباسیلوس بوچنری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 79-90

10.22124/ar.2022.19185.1602

مجید کلانتر؛ محمد یگانه پرست؛ حسن فضایلی؛ علیرضا آقاشاهی؛ مهدی خجسته کی


اثر سیلو کردن پوست انار بر ترکیبات شیمیایی، فراسنجه های تولید گاز و تولید توده میکروبی در شرایط برون تنی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-93

علی حاتمی؛ داریوش علیپور؛ میثم طباطبایی؛ فردین هژبری