کلیدواژه‌ها = پروتئین میکروبی
اثر افزودن سطوح مختلف ساپونین، اسید گالیک و اسید تانیک بر کینتیک تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 13-25

10.22124/ar.2018.2752

جواد بیات کوهسار؛ فرشته مقصودلو؛ فاطمه فتحی؛ فرزاد قنبری


اثر تیمول به دو شکل آزاد و آهسته رهش بر ویژگی های تخمیر شکمبه و متابولیت های پلاسما در گوسفند

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 75-88

زهرا زمانی؛ داریوش علی پور؛ حمیدرضا مقیمی؛ سید علیرضا مرتضوی؛ سید مسعود ذوالحواریه