دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر تغذیه سطوح مختلف اسید آمینه ایزولوسین بر غلظت پروتئین همولنف و رشد غدد هیپوفارنژیال در زنبوران کارگر(mellifera-Apis )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22124/ar.2022.22023.1696

حامد واعظی؛ کامران رضایزدی؛ غلامعلی نهضتی پا قلعه؛ وحید قربانی