دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تأثیر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کاملینا به جای کنجاله سویا بر عملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌، متابولیت‌های خونی و رفتارشناسی تغذیه‌ای بره‌های پرواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22124/ar.2022.21052.1661

سمیرا نظری؛ ایوب عزیزی؛ علی کیانی؛ افروز شریفی


اثر سطح و روش فرآوری دانه کتان بر عملکرد، شاخص‌های رشد اسکلتی، سلامت و رفتار نشخوار گوساله‌های شیرخوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22124/ar.2022.19593.1617

مصطفی حسین آبادی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ تقی قورچی؛ عبداالحکیم توغدری


مطالعه پویش کل ژنومی بر پایه مدل هاپلوتیپ و تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی مرتبط با صفات تولید مثل در گاو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22124/ar.2022.19943.1629

حسین محمدی؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی؛ محمد حسین مرادی


ریزپوشانی اسانس مرزه خوزستانی با آلژینات: اثر بر عملکرد رشد، پایداری اکسیداتیو گوشت و میکروفلور روده جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22124/ar.2022.20194.1639

فاطمه رحیم پور؛ مازیار محیطی اصلی؛ مجید متقی طلب؛ اردشیر محیط


بررسی نسبت شکاف تکنولوژیکی و عوامل موثر بر کارایی فنی واحدهای زنبورداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22124/ar.2022.20703.1650

کامران معصومی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ محمد کریم معتمد


تاثیر برخی منابع آنتی‌اکسیدانی بر کاهش مسمومیت سالینومایسین در جوجه‌های تخم‌گذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22124/ar.2022.20780.1652

محمد رشیدی فتح آبادی؛ مرتضی مهری؛ فاطمه شیرمحمد


ارتباط چندشکلی اگزون 1 ژن THRSP با صفات وزن بدن و تعداد فرزند در هر زایش در بزهای مرخز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22124/ar.2022.21423.1679

مریم قاسمی؛ پویا زمانی؛ رامین عبدلی؛ علی مرادعلیان