دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثرات مصرف سطوح مختلف لیزو‌فسفولیپید بر فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری، فراسنجه‌های شکمبه‌ای، پروفایل اسید‌های چرب لاشه ، جمعیت میکروبی و پروتوزوآها در بره‌های پرواری نر آمیخته‌های افشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22124/ar.2023.21822.1690

مریم فرهمندپور؛ یداله چاشنی دل؛ اسداله تیموری یانسری؛ محمد کاظمی فرد


مطالعه پویش کل ژنوم بر پایه غنی سازی مجموعه های ژنی صفات مهم اقتصادی در بلدرچین ژاپنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22124/ar.2023.20946.1657

حسین محمدی؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی؛ محمد حسین مرادی


اثر منبع چربی و لسیتین سویا بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی مرغ‌های تخم‌گذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

10.22124/ar.2023.22872.1720

حسین محمدی؛ سارا میرزایی؛ علی اصغر ساکی؛ عباس فرح آور


بررسی ساختار ژنتیکی اسب نژاد عرب با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22124/ar.2023.22264.1703

حمیدرضا سیدآبادی؛ جواد احمدپناه؛ علی جوانروح؛ حسن بانه