دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-92 
2. اثر فرآوری کنگر با اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم سیلاژ آن

صفحه 13-21

موسی زرین؛ فرهاد صمدیان؛ صدیف استادیان؛ امیر احمدپور


4. بررسی کارآیی فنی گله های گوسفند مغانی استان اردبیل: کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها

صفحه 31-40

مرتضی جعفراوغلی؛ عبدالاحد شادپرور؛ نوید قوی حسین زاده؛ محمد کاوسی کلاشمی