دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-99 
7. تعیین ترکیبات شیمیایی و خوشخوراکی برخی از علف های هرز مزارع یونجه

صفحه 79-88

10.22124/ar.2018.117.1012

علی حسین خانی؛ ملیحه داداشی؛ حمید محمد زاده؛ سیروس حسن نژاد