اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد روستائی علی‌مهر

فیزیولوژی دامپزشکی دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/roostaei/?lg=0
roostaei.a.mgmail.com
01333690282
0000-0001-7578-467X

h-index: Scopus  

سردبیر

دکتر نوید قوی حسین زاده

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nhosseinzadeh
nhosseinzadehguilan.ac.ir
01333690282
0000-0001-9458-5860

h-index: Scopus  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن دانش مسگران

تغذیه نشخوارکنندگان استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

agriculture.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=303&Itemid=919&lang=fa
daneshum.ac.ir
05138805734
0000-0002-2738-5284

h-index: Scopus  

دکتر محمدجواد ضمیری

فیزیولوژی دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/ans_dep/node/21
zamirishirazu.ac.ir
07132286073
0000-0002-3191-5313

h-index: Scopus  

دکتر غلامرضا قربانی

تغذیه نشخوارکنندگان استاد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان

ghorbani.iut.ac.ir/
ghorbanicc.iut.ac.ir
03133913501
0000-0001-5578-8518

h-index: Scopus  

دکتر محمد مرادی شهر بابک

ژنتیک و اصلاح دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/moradim
moradimut.ac.ir
02632248082
0000-0002-5255-609X

h-index: Scopus  

دکتر سیدرضا میرایی آشتیانی

ژنتیک و اصلاح دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ashtiani
ashtianiut.ac.ir
02632248082
0000-0003-3597-4385

h-index: Scopus  

دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی

ژنتیک و اصلاح دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/mirhoseini/?lg=0
szmirhoseinigmail.com
01333690282
0000-0002-5745-6231

h-index: Scopus  

دکتر عبدالاحد شادپرور

ژنتیک و اصلاح دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/shadparvar/?lg=0
shadparvaryahoo.com
01333690282
0000-0003-3575-5406

h-index: Scopus  

دکتر مجید متقی‌طلب

تغذیه طیور استاد گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/mottaghi/?lg=0
mottaghi2002yahoo.co.uk
01333690282
0000-0002-3037-0438

h-index: Scopus  

دکتر کارلو تامانینی

استاد فیزیولوژی دامپزشکی گروه علوم دامپزشکی دانشگاه بولونیا ایتالیا

www.unibo.it/sitoweb/carlo.tamanini/cv-en
carlo.tamaniniunibo.it
0039 051 2097922
0000-0001-5795-9851

h-index: Scopus  

دکتر علی کایگیسیز

استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه قهرمانماراش ترکیه

akademik.ksu.edu.tr/Default.aspx?kod=ZK8EuDEg0t05ziNNAMNGWtvAX0Rg3GGIrqjTQp9opAc=#
alikaygisizksu.edu.tr
00905355727044
0000-0002-5302-2735

h-index: Scopus  

دکتر اولیور تندای زیشیری

استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه کوآزولو-ناتال، دوربان، آفریقای جنوبی

lifesciences.ukzn.ac.za/oliver-zishiri/
zishiriukzn.ac.za
0000-0002-9741-4124

h-index: Scopus  

دکتر امیلیانو لاساگنا

دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم کشاورزی، غذایی و محیطی، دانشگاه پروجیا ایتالیا

www.unipg.it/personale/emiliano.lasagna
emiliano.lasagnaunipg.it
0000-0003-2725-2921

h-index: Scopus  

دکتر آیهان سیهان

استاد علوم دامی گروه دامپزشکی، دانشگاه نیقده ترکیه

akapedia.ohu.edu.tr/cv/ayhanceyhan
aceyhanohu.edu.tr
0000-0003-2862-7369

h-index: Scopus  

دکتر مجید خان سفید

ژنتیک و اصلاح نژاد دام پژوهشگر مدرسه بیولوژی سیستمهای کاربردی، دانشگاه لا تروب، ملبورن، استرالیا

scholars.latrobe.edu.au/mkhansefid
m.khansefidlatrobe.edu.au
0000-0002-5091-7293

h-index: Scopus  

دکتر مسعود شیرعلی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام مدرس ارشد، مدرسه علوم زیستی، دانشگاه کویینز بلفاست، ایرلند شمالی، بریتانیا

pure.qub.ac.uk/en/persons/masoud-shirali
m.shiraliqub.ac.uk
0000-0002-5401-0541

h-index: Scopus  

دکتر یونس میار

ژنومیک و اصلاح دام گروه علوم دامی و پرورش آبزیان، دانشگاه دالهوسی، کانادا

www.dal.ca/faculty/agriculture/animal-science-aquaculture/faculty-staff/our-faculty/younes-miar.html
miardal.ca
0000-0001-9933-5414

h-index: Scopus  

توماس اسماتولا

ژنتیک و اصلاح نژاد دام مرکز پژشکی خلاق و آزمایشگاهی، دانشگاه کشاورزی کراکف، لهستان

nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=303430&lang=en&_k=wyeonc
tomasz.szmatolaurk.edu.pl
0000-0003-1588-4198

h-index: Scopus  

مدیر داخلی

دکتر حسن درمانی

تغذیه طیور دانشیار گروه علوم دامی

staff.guilan.ac.ir/hdarmani/?lg=0
darmani_22000yahoo.com
01333690282
0000-0003-1098-2629

h-index: Scopus