اثر هورمون ملاتونین بر کیفیت اسپرم قوچ تالشی در داخل و خارج فصل تولیدمثل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، رشت، ایران

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی اثر ملاتونین (رگولین) روی کیفیت اسپرم قوچ تالشی در داخل و خارج فصل تولیدمثل، 9 راس قوچ تالشی با میانگین سنی 3 سال و میانگین وزنی 57/1± 6/55 کیلوگرم به طور تصادفی انتخاب و به سه تیمار تقسیم شدند. قوچ­های گروه اول (شاهد) رگولین دریافت نکردند، قوچ­های گروه دوم یک عدد رگولین و گروه سوم همزمان دو عدد رگولین به­صورت زیر جلدی دریافت کردند. در روز صفر آزمایش (روز کاشت رگولین)، اندازه دور بیضه (SC)، حجم و غلظت منی، تحرک و زنده­مانی اسپرم قوچ­های همه تیمارها اندازه­گیری شد. اندازه دور بیضه 45 روز بعد از کاشت رگولین و حجم و غلظت منی و همچنین تحرک پیشرونده و زنده­مانی اسپرم در روزهای 46، 50، 54 و 58 بعد از کاشت رگولین مجدداً اندازه­گیری شد.  نتایج نشان داد استفاده از رگولین در فصل تولیدمثل  اثر معنی­داری روی SC و عوامل کیفی و کمّی اسپرم نداشت (05/0P>). کارگذاری دو عدد رگولین درخارج فصل تولیدمثل سبب افزایش SC و تحرک پیشرونده اسپرم شد (05/0P<)، در حالیکه استفاده از رگولین اثر معنی­داری روی حجم منی و غلظت اسپرم نداشت (05/0P>). بر اساس نتایج این تحقیق می­توان گفت کارگذاری همزمان دو عدد رگولین خارج از فصل تولیدمثل باعث بهبود کیفیت منی قوچ تالشی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of melatonin on sperm quality of Taleshi ram during breeding and non-breeding seasons

نویسندگان [English]

  • S. Ghiami 1
  • M. Mohammadi 2
  • M. Roosataei-Ali Mehr 2
  • F. Talebi 3
1 MS. graduated student, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Staff Member, Jihad Agriculture Organization of Guilan Province, Rasht, Iran
چکیده [English]

In this study, nine Taleshi rams (approximately 3 years old and average BW was 55.6±1.57 kg) were selected randomly and allocated into three groups to investigate the effect of melatonin (regulin) on sperm during breeding and non-breeding seasons. The first group (control) did not receive any regulin, the rams of second group received one regulin and finally, the third group received two regulins subcutaneously at the same time. Scrotal circumference (SC), semen volume, sperm concentration, sperm motility and sperm viability of all rams were measured on day zero (regulin implantation day). Scrotal circumference was measured 45 days after regulin implantation and semen volume, sperm concentration, sperm motility and viability were measured 46, 50, 54 and 58 days after regulin implantation. The results indicated that the use of regulin had not any significant effect on the SC and sperm quantity and quality parameters during breeding season (P>0.05). The SC and motility were increased by using two regulins during non-breeding season and this improved sperm viability in comparison to control group (P<0.05). Whereas, the use of regulin had not significant effect on semen volume and sperm concentration (P>0.05). It is concluded that improvement in the ram semen quality was expected with the use of two regulins during non-breeding season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding and non-breeding season
  • Taleshi ram
  • Sperm quality
  • Melatonin
سوخته زاری، ع.، وجگانی، م.، و نیاسری نسلجی، ا. 1387. بررسی تاثیر ملاتونین روی قطر بیضه و پارامترهای منی در فصل غیر جفت­گیری در قوچ نژاد شال. تحقیقات دامپزشکی، 5: 297-300.
طباطبایی، م.، عربی، ح.، حسینی سیر، س. ع.، و احمدی، ا. 1386. اثر فصل بر توانایی تولیدمثلی سالیانه قوچ مهربان در منطقه همدان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5: 161-168.
علیجانی، ب. 1374. آب و هوای ایران. انتشارات دانشگاه پیام نور. صفحه 228.
Bjorndahl, L., Soderlund, I. and Kvist, U. 2003. Evaluation of the one-step eosin-nigrosin staining technique for human sperm vitality assessment. Human Reproduction, 18: 813-816.
Casao, A., Cebrian, I., Asumpcao, M. E., Perez-Pe, R., Abecia, J. A., Forcada, F., Cebrian-Perez, J. A.  and Muino-Blanco, T. 2010a. Seasonal variations of melatonin in ram seminal plasma are correlated to those of testosterone and antioxidant enzymes.  Reproductive Biology and Endocrinology, 8(59): 1-9.
Casao, A., Mendoza, N., Perez-Pe, R., Grasa, A., Abecia, J. A., Forcada, F., Cebrian-Perez, J. A. and Muino-Blanco, T. 2010b. Melatonin prevents capacitating and apoptotic-like changes of ram spermatozoa and increases fertility rate. Journal of Pineal Research, 48: 39-46.
Casao, A., Vega, S., Palacin, I., Perez-Pe, R., Lavina, A., Quintin, F. J., Seville, E., Abecia, J. A., Cebrian-Perez, J. A., Forcada, F. and Muino-Blanco, T. 2010c. Effects of melatonin implants during non-breeding season on sperm motility and reproductive parameters in Rasa Aragonesa rams. Reproduction in Domestic Animals, 45: 425-432.
Dufour, J. J., Fahmy, M. H. and Minvielle, F. 1984. Seasonal changes in breeding activity, testicular size, testosterone concentration and seminal characteristics in rams with long or short breeding season. Journal of Animal Science, 58: 416-422.
El-Sisy, G. A., El-Nattat, W. S. and El-Sheshtawy, R. I. 2008. Effect of superoxide dismutase and catalase on viability of cryopreserved buffalo spermatozoa. Global Veterinaria, 2: 56-61.
Evans, G. and Maxwell, W. M. C. 1987. Salmon’s artificial insemination of sheep and goats. Butterworths, Sydney.
Faigl, V., Keresztes, M., Kulcsar, M., Nagy, S., Keresztes, Z., Amiridis, G. S., Solti, L., Huszenicza, G. and Cseh, S. 2009. Testicular function and semen characteristics of awassi rams treated with melatonin out of the breeding season. Acta Veterinaria Hungarica, 57: 531-540.
 Kaya, A., Baspinar, N., Yildiz, C., Kurtoglu, F., Ataman, M. B.  and Haliloglu, S. 2000. Influence of melatonin implantation on sperm quality, biochemical composition of the seminal plasma and plasma testosterone levels in ram. Revuce de Medecine Veterinaire, 12: 1143-1146.
NRC. 1985. Nutrient Requierments of Sheep. 6th. ed. National Academy Press. Washington, D.C.
Palacin, I., Abecia, J. A., Forcada, F., Casao, A., Cebrian, J. A., Muino, T., Palacios, C. and Pontes, J. M. 2008. Effects of exogenous melatonin treatment on out of season ram fertility. Animal Science, 7: 199-206.
Ramadan, T. A., Taha, T. A., Samak, M. A. and Hassan, A. 2009. Effectiveness of exposure to long day followed by melatonin treatment on semen characteristics of Damascus male goats during breeding and non-breeding seasons. Theriogenology, 71: 458–468.
Roca, J. E., Martinez, Vazquez, J. M., Ruiz, S. and Coy, P. 1991. Influence of season on testicle size and libido in male goats from the Mediterranean area. Animal Production, 52: 317-321.
SAS. 1996. SAS/STAT User’s Guide (Release 6.12). SAS Inst. INC., Cary, Nc.
Webster, J. R., Suttie, J. M., Veenvliet, B. A., Manley, T. R. and Littlejohn, R. P. 1991. Effect of melatonin implants on secretion of luteinizing hormone in intact and castrated rams. Journal of Reproduction and Fertility, 92: 21–31.
Zarazaga, L. A., Gatica, M. C., Celi, I., Guzman, J. A. and Malpaux, B. 2009. Effect of melatonin implants on sexual activity in Mediterranean goat females without separation from males. Theriogenology, 72: 910-918.