اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد روستائی علی‌مهر

فیزیولوژی دامپزشکی دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/roostaei/?lg=0
roostaei.a.matgmail.com
01333690282
0000-0001-7578-467X

سردبیر

دکتر نوید قوی حسین زاده

ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/hosseinzade/index.php?a=0&lg=0
nhosseinzadehatguilan.ac.ir
01333690282
0000-0001-9458-5860

h-index: 17  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن دانش مسگران

تغذیه نشخوارکنندگان استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

agriculture.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=303&Itemid=919&lang=fa
daneshatum.ac.ir
05138805734

دکتر محمدجواد ضمیری

فیزیولوژی دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/ans_dep/node/21
zamiriatshirazu.ac.ir
07132286073

دکتر غلامرضا قربانی

تغذیه نشخوارکنندگان استاد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان

ghorbani.iut.ac.ir/
ghorbaniatcc.iut.ac.ir
03133913501

دکتر محمد مرادی شهر بابک

ژنتیک و اصلاح دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/moradim
moradimatut.ac.ir
02632248082

دکتر سیدرضا میرایی آشتیانی

ژنتیک و اصلاح دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ashtiani
ashtianiatut.ac.ir
02632248082

دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی

ژنتیک و اصلاح دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/mirhoseini/?lg=0
szmirhoseiniatgmail.com
01333690282

دکتر عبدالاحد شادپرور

ژنتیک و اصلاح دام استاد گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/shadparvar/?lg=0
shadparvaratyahoo.com
01333690282

دکتر مجید متقی‌طلب

تغذیه طیور دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/mottaghi/?lg=0
mottaghi2002atyahoo.co.uk
01333690282

مدیر داخلی

دکتر حسن درمانی

تغذیه طیور دانشیار گروه علوم دامی

staff.guilan.ac.ir/hdarmani/?lg=0
darmani_22000atyahoo.com
01333690282