اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه تحقیقات تولیدات دامی، اطلاع رسانی و نشر تازه ترین نتایج پزوهشهای انجام شده در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور، کمک به پیشرفت و گسترش دانش تولیدات دام و طیور با تکیه به توسعه مرزهای دانش، زمینه سازی توسعه علوم و فناوری مرتبط با تولیدات دامی، ایجاد ارتباط علمی و عملی بین دانشگاه ها و صنعت دامپروری و ایجاد بستری برای تبادل افکار و اطلاعات در مجامع علمی کشور است. 

نشریه تحقیقات تولیدات دامی نتایج تحقیقات پایه ای و کاربردی مرتبط با موضوع حیوانات اهلی را پس از ارزیابی و داوری دقیق در قالب مقالات پژوهشی، کوتاه و یا مروری به چاپ می رساند. موضوعات مورد قبول جهت بررسی و ارزیابی برای چاپ در نشریه تحقیقات تولیدات دامی عبارتند از: ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور، تغذیه دام و طیور، فیزیولوژی و تولیدمثل دام و طیور، تولیدات دام و طیور و فرآورده های جانبی، سیستمهای تولید و پرورش دام و طیور و بررسی اقتصادی آن، بهداشت و بیماریها، سلامت و رفاه حیوانات اهلی، ارزیابی کیفیت خوراک دام و طیور و اثر آن بر تولیدات دام،