بر اساس نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • آدیشی، بهروز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • آذربایجانی، علیرضا [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • آذرفر، آرش [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • آران اردبیلی، رباب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • آزادی اسکویی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
 • آزیدهاک، داوود [1] کارشناس ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • آسوده، احمد [1] گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
 • آقایی، علی [1] مربی گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • آقاشاهی، علی رضا [1] دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • آقائی، علی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • آگاه، محمد جواد [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • آملی، محسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

ا

ب

 • بابایی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • بیاتی، سهیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • بیات کوهسار، جواد [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس
 • بیات کوهسار، جواد [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • بیات کوهسار، جواد [3] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس
 • بیات کوهسار، جواد [3] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • بادبرین، نجات [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • بارانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری تغذیه دام گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • باشتنی، مسلم [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • باشتنی، مسلم [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • باشتنی، مسلم [1] عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • باشتنی، مسلم [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • باقری، نغمه [1] دانشجوی دکتری تغذیه دام، گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • باقرزاده کاسمانی، فرزاد [1] دانشگاه زابل
 • بحری بیناباج، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بدلی‌وند، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران
 • بیرانوند، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • بروکمایر، روپرت [2] استاد گروه فیزیولوژی دامپزشکی دانشگاه برن سوئیس
 • بشارتی، مقصود [2] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز
 • بیطرف ثانی، مرتضی [1] دانشجوی دکتری گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
 • بیگی نصیری، محمد تقی [1] دانشیار دانشکده علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • بلداجی، فتح اله [1] استاد، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بهاری، علی اصغر [1] دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا
 • بهاری، علی‌اصغر [1] استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پیرا دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • بهاری کاشانی، رضا [1] استادیار گروه علوم دامی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • بهرام پور، وحید [1] استادیار گروه علوم دامی- آموزشکده کشاورزی رضوان- دانشگاه فنی و حرفه ای کرمان- ایران
 • بهزاد، هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بهمنی، کیوان [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 • بوجارپور، محمد [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • بوجارپور، محمد [2] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • بوجارپور، محمد [1] عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • بوعذار، ابتسام [1] گروه علوم دامی- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

پ

 • پاپی، نادر [1] استادیار پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 • پارسائی مهر، خسرو [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • پاشایی، سمیه [1] دانشجوی دکتری گروه تغذیه دام، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • پاکدل، عباس [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • پسندیده، مجید [1] دانش‏ آموخته دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • پیش جنگ آقاجری، جعفر [1] دانش آموخته مقطع دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری|استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه

ت

 • تراز، زهرا [1] دانشجوی دکتری دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضو هیات علمی گروه علوم دام دانشگاه گنبد کاووس
 • تربتی نژاد، نورمحمد [1] استاد گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • تربتی نژاد، نورمحمد [1] استاد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ترکی، مهران [1] دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • تقی زاده، اکبر [2] استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • تقی زاده، اکبر [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • تقی زاده، وحید [1] واحد تحقیق و توسعه شرکت زربال آمل
 • تقی نژاد رودبنه، مهدی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران
 • تهامی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • توحیدی، آرمین [1] دانشیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • توحیدی، آرمین [1] دانشیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • توحیدی، رضا [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، موسسه آموزش و تحقیقات تربت جام
 • توحیدی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • توکلی، پریسا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • توکلی، حسن [1] استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

ج

چ

 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم دامی/دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاشنی دل، یدالله [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • چاشنی دل، یدالله [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • چزگی، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • چمنی، محمد [1] دانشیار گروه علوم دامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ح

خ

د

ذ

ر

ز

 • زابلی، خلیل [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • زابلی، خلیل [2] دانشجوی دکترای تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • زابلی، خلیل [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • زابلی، خلیل [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران
 • زابلی، خلیل [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • زابلی، خلیل [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا همدان
 • زارع، معصومه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • زارعی، ابوالفضل [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • زارع‌زاده، شقایق [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
 • زارع شحنه، احمد [1] استاد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زارع شحنه، احمد [1] استاد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • زارعی قانع، زهره [1] کارشناس ارشد ایمنی شناسی، مرکز بهداشت شهرستان همدان
 • زاغری، مجتبی [1] دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه تهران
 • زالی، ابوالفضل [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
 • زاهدی، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، پردیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زاهدی فر، مجتبی [1] دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
 • زحمتکش، داود [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • زرین، موسی [2] استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • زرین، موسی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • زره داران، سعید [1] استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زره داران، سعید [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • زره داران، سعید [1] دانشیار دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زره داران، سعید [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • زره داران، سعید [1] دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زره‌داران، سعید [1] دانشیار علوم دامی دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زمانی، پویا [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • زمانی، زهرا [1] دانش آموخته دوره دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 • زمانی امیرآباد، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • زین الدینی، سعید [1] استادیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

س

 • ساجد، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا
 • ساری، محسن [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی، خوزستان
 • ساری، محسن [1] دانشیار دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • ساری، محسن [2] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • ساقی، داوود علی [1] استادیار گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • ساکی، علی اصغر [1] استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان
 • ساکی، علی اصغر [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران
 • ساکی، علی اصغر [1] عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • سالاری، جلال [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • سالاری، سمیه [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سالاری، سمیه [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سالاری، سمیه [1] عضو هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • سالاری اسکری، مونس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سالارمعینی، محمد [1] دانشیار بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سالار معینی، محمد [1] دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سبحانی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • ستاری نجف آبادی، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
 • ستائی مختاری، مرتضی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
 • سیددخت، عاطفه [1] دانشجوی دکتری
 • سید شریفی، رضا [1] دانشجوی دکترای اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • سراج، ابوالقاسم [1] استادیار گروه علوم دامی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • سریر، هادی [1] عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • سریری، ریحانه [1] عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
 • سعیدی، سید نصیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه گیلان
 • سقائی، علیرضا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • سلامی، کبری [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سلیمی، داریوش [1] پژوهشکدة فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان
 • سمیعی، رحمت [1] سازمان جهاد کشاورزی
 • سمیعی زفرقندی، محسن [1] دانشجوی دکتری تغذیه دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سهرابی، سعید [1] دانشجوی دکترای بخش علوم دامی ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سهرابی، علی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ازاد، واحد شهر قدس، تهران، ایران
 • سهرابی شعبجره، سعید [1] دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سوری، منوچهر [1] دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • سوهانی، محمد مهدی [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

ش

 • شادپرور، عبدالاحد [2] استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • شادپرور، عبدالاحد [1] استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • شادپرور، عبدالاحد [1] دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • شادپرور، عبدالاحد [2] دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • شادپرور، عبدالاحد [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • شادپرور، عبدالاحد [2] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • شادپرور، عبدالاحد [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • شادپرور، عبدالاحد [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاوری، دانشگاه گیلان
 • شادپرور، عبدالاحد [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • شادپرور، عبدالاحد [2] استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • شادپرور، عبدالاحد [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • شادپرور، عبدالاحد [1] دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • شادپرور، عبدالاحد [1] استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • شادپور، سعید [1] دانشجوی دکترای اصلاح دام، گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • شادنوش، غلامرضا [1] استادیار گروه علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
 • شاهی، محبوبه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شاهمرادی، احمد [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • شاهوردی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • شبانی، اکرم [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – دانشکده علوم دامی، گرگان، گلستان، ایران.
 • شبانی مفرد، محمود رضا [1] دانشجوی دکتری گروه بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی پوترا ، سردانگ، مالزی
 • شیبک، عباس [1] کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • شجاع، جلیل [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • شجاع غیاث، جلیل [1] استاد ژنتیک و اصلاح دام گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
 • شیخ، ندا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • شیخی، حمیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • شربت دار، سمیه [1] کارشناس ارشد تغذیه طیور، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شریعتمداری، فرید [2] استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • شیرعلی، مسعود [1] محقق پسا دکتری، موسسه ژنتیک و پزشکی مولکولی، دانشگاه ادینبرو، انگلستان
 • شریفی، افروز [1] دانش آموخته دکتری تغذیه دام، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • شریفی، افروز [1] عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز
 • شریفی، سید داود [1] دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • شیرمحمد، فاطمه [1] استادیار، گروه علوم دامی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شیرمحمد، فاطمه [1] 'گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اشلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران
 • شفیعی منش، یاسر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • شکری، علی‌نقی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • شکراللهی، برهان [1] دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • شکوری، میرداریوش [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • شلایی، مصیب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • شلایی، مصیب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • شمس شرق، محمود [1] دانشیار دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شمس شرق، محمود [1] دانشیار گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شمس شرق، محمود [2] دانشیار گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شمس شرق، محمود [2] دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شهیر، محمدحسین [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • شهریاری، زهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • شهسواری، کیوان [1] استادیار تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
 • شهنوازی، علی [1] بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • شیوازاد، محمود [1] استاد گروه علوم دامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شیوازاد، محمود [1] استاد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • شیوازاد، محمود [1] استاد گروه علوم دامی دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ص

 • صاحبی اعلا، فاطمه [1] دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صادقی، سعادت [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • صادقی، سعادت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
 • صادقی، سعادت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • صادقی، مصطفی [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • صادقی پناه، ابوالحسن [1] استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 • صیادنژاد، محمدباقر [1] کارشناس ارشد مرکز اصلاح‌ نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کرج
 • صالحی، ابوالفضل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • صالحی فر، احسان [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه علوم دامی، مشهد، ایران
 • صالحی نژاد، فروتن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دامی، گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج
 • صالحی نسب، مونا [1] دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • صحرایی، سعید [1] دانشجوی دوره دکتری تخصصی، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صید اصلی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • صفاخواه، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان
 • صفری، حسن [1] دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه دام، گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • صفری، رشید [2] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز
 • صفری، شهاب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • صیقلانی، رامین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • صلاحی مقدم، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس
 • صمدی، فیروز [1] دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • صمدیان، فرهاد [1] استادیار فیزیولوژی دامی، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • صمدیان، فرهاد [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • صنعی، آزاده [1] دکتری گیاهپزشکی، شرکت گیاهپزشکی پارس طراوت مشهد
 • صنیعی، غلامعلی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و کارشناس مرکز تحقیقات صفی‌آباد دزفول|محقق مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ض

ط

ع

غ

ف

 • فیاضی، جمال [1] استادیار دانشکده علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فیاضی، جمال [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فاضلی مقدم، نجمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • فانی، علیرضا [1] کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • فتاحی، سحر [1] دانش آموخته گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • فتاح‌نیا، فرشید [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • فتحی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس
 • فتحی، مختار [1] استادیار علوم دامی، گروه کشاورزی. دانشگاه پیام نور، تهران
 • فتحی نسری، محمد حسن [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • فخرایی، جعفر [2] استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • فرجی آروق، هادی [1] استادیار ژنتیک و اصلاح دام، پژوهشکده دام های خاص، دانشگاه زابل
 • فرجی آروق، هادی [1] استادیار ژنتیک و اصلاح دام،‌ پژوهشکده دام های خاص،‌ دانشگاه زابل
 • فرجی نافچی، مهراب [1] کارشناس ارشد علوم دامی، سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
 • فرح آور، عباس [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینای همدان
 • فرد، فرهاد [1] عضو گروه علمی شرکت تهران دانه
 • فردوسی، حمیدرضا [1] کارشناس گروه علوم دامی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • فرزانه، مجید [1] کارشناس مرکز توسعه نوغانداری کشور
 • فرزین، ندا [1] استادیار گروه علوم دامی، واحد آزاد‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزاد‌شهر، ایران
 • فرهادی، ایوب [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • فرهنگ پژوه، فرهاد [1] دانشجوی دکتری علوم آزمایشگاهی، گروه انگل‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • فرهنگ فر، سید همایون [1] استاد گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
 • فرهنگ فر، همایون [1] استاد گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند، بیرجند. ایران
 • فرهنگ فر، همایون [1] دانشیار دانشگاه بیرجند
 • فرهنگ‌فر، همایون [1] دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
 • فرهنگ‌فر، همایون [1] عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • فرهومند، پرویز [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • فروتنی فر، صاحب [1] استادیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
 • فرودی، فرهاد [1] دانشیار گروه علوم دامی، واحد ورامین و پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • فضایلی، حسن [1] استاد تغذیه نشخوارکنندگان، مؤسسه تحقیقات علومی دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • فضایلی، حسن [1] استاد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • فیض بخش، محمدتقی [1] استادیار بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • فلاحی، حسین [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • فونتانزی، لوکا [1] عضو هیات علمی بخش ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه بلونیا ایتالیا

ق

 • قادری زفره‌یی، مصطفی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • قادری زفره ای، مصطفی [1] استادیار زیست سامانه‌های محاسباتی، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • قاسمی، حسینعلی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک
 • قاسمی، حسینعلی [1] استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
 • قاسمی، فاطمه [1] دستیار تخصصی گروه میکروبیولوژی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 • قاسمی میمندی، مهرداد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • قاسمی هدک، مرتضی [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، گروه تغذیه دام و طیور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قیامی، سمیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • قدمیاری، محمد [1] دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • قربانی، بهنام [1] دانش آموخته ی دکترا، گروه تغذیه دام و طیور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قربانی، غلامرضا [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • قربانی، محمد رضا [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • قربانپور، کاظم [1] دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، پردیس واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
 • قره باش، آشور محمد [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • قزوینیان، خسرو [1] استادیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان
 • قیصری، عباسعلی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
 • قیصری، عباسعلی [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • قلی زاده، محسن [1] استادیار بخش ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قلی زاده، محسن [1] استادیار دانشکده علوم دامی و شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قلی زاده، محسن [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قلی زاده، محسن [1] استادیار، گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قلی‌نیا، متین [1] دانش ‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • قنبری، فرزاد [2] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس
 • قنبری، فرزاد [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • قنبری، فرزاد [3] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • قهاری، نرجس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قوی حسین زاده، نوید [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • قوی حسین زاده، نوید [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • قوی حسین زاده، نوید [1] استادیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • قوی حسین زاده، نوید [2] استادیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • قوی حسین زاده، نوید [1] استادیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • قوی حسین زاده، نوید [4] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • قوی حسین زاده، نوید [2] دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • قوی حسین زاده، نوید [2] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • قوی حسین زاده، نوید [2] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • قوی حسین زاده، نوید [3] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • قوی حسین زاده، نوید [1] دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • قوی حسین‌زاده، نوید [1] استادیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • قوی‌ حسین زاده، نوید [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • قورچی، تقی [1] استاد گروه تغذیه دام، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قورچی، تقی [1] استاد گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قورچی، تقی [1] استاد گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قورچی، تقی [1] استاد گروه تغذیه دام و طیوردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قورچی، تقی [1] استاد گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قورچی، تقی [1] استاد گروه تغذیه دام و طیور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قورچی، تقی [1] دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قورچی، تقی [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قورچی، تقی [1] استاد گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ک

گ

 • گلچین، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
 • گلشنی، محمد [1] کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
 • گنج خانلو، مهدی [1] دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • گوزل پور، ولی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشکده کشاورزی و‌ منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

ل

م

ن

 • نادری، نیما [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • نادری، یوسف [1] استادیار، گروه علوم دامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا
 • ناصریان، عباسعلی [1] استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • ناصریان، عباسعلی [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • ناصریان، عباسعلی [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • ناظمی، فردین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • نبی، محمد مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • نبی پور افروزی، حسن [1] دانشجوی دکتری دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • نبی پور افروزی، حسن [1] مدرس رسمی گروه علوم دامی، آموزشکده کشاورزی ساری، دانشگاه فنی و حرفه ای
 • نبی‌پور افروزی، حسن [1] عضو هیات علمی، گروه علوم دامی، آموزشکده کشاورزی ساری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مازندران، ایران
 • نجفی، رامین [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • نجفی، شهرام [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران
 • نجفی، غلامرضا [1] استادیار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
 • نجف زاده، ابوذر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • نجفی قرآجه، رامین [1] گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
 • نجفی قراجه، رامین [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • نصیری، محمدرضا [1] عضو هیات علمی/ دانشگاه فردوسی مشهد
 • نصیری، محمدرضا [1] استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • نصیری فر، احسان [1] دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نظری، حسن [1] دانشجوی دکترای زیست فناوری تولید مثل دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • نعیمی پور، حسین [1] عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • نعیمی‌پور، حسین [1] مربی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • نعمتی، ذبیح اله [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز
 • نعمتی، ذبیح اله [2] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز
 • نعمتی، سید اصغر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری، گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و کارشناس تحقیقات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 • نیکبخت بروجنی، غلامرضا [1] استاد گروه میکروبیولوژی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
 • نوبخت، علی [1] استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
 • نوبخت، علی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه
 • نوبخت، علی [1] استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران
 • نوبخت، مریم [2] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • نوید شاد، بهمن [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • نوری، محسن [1] مربی هیات علمی گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
 • نوراللهی، حسین [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • نورانی، حسین [1] دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • نوریان سرور، محمد ابراهیم [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی
 • نوشری، علیرضا [1] استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • نوشری، علیرضا [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

و

 • واحدی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • واعظ ترشیزی، رسول [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • وافری، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • وطن خواه، محمود [1] دانشیار بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
 • وطن خواه، محمود [1] دانشیار گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
 • وطن خواه، محمود [1] استاد، گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
 • وفائی فرد، تکتم [1] دانشجوی پرورش و مدیریت تولید طیور، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند، بیرجند. ایران
 • ولی، ابراهیم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس
 • ولی زاده، رامین [1] دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • ولی زاده، رضا [1] استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • ولی زاده، رضا [2] استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

ه

 • هادیان، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • هادی‌پور، امیر [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • هادی تواتری، محمد حسین [1] مربی گروه علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 • هادی‌نیا، شیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • هاشمی، سید رضا [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • هاشمی، سید محمد رضا [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • هاشمی، علی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • هاشمی، مجید [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان|موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز
 • هاشمی، مصطفی [1] دانش آموخته گروه علوم دامی، دانشگاه بوعلی سینا
 • هاشمی، مظاهر [1] دانشجوی دکتری تغذیه دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • هرکی نژاد، طاهر [1] پژوهشکدة فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان
 • هژبری، فردین [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
 • هژبری، فردین [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی
 • همتی، مجید [1] دانشجوی دکتری تغذیه دام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • همدیه، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه آزاد ورامین

ی

 • ‌شعبان، ولی محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند