راهنمای نویسندگان

بخش اول (تهیه و ارسال مقاله)

نویسندگان لازم است چهار فایل را به ترتیب زیر تهیه و ارسال کنند. ارسال فایل تعهد نامه و فرم تعارض منافع تکمیل شده جهت بررسی مقاله ضروری است.

فایل Word مقاله بدون اسامی نویسندگان

فایل Word مشخصات نویسندگان که محتوی: عنوان مقاله، عنوان کوتاه مقاله، اسامی (منطبق بر فرم تعهد نامه)، آدرس نویسندگان (آدرس پستی، الکترونیک وشماره تماس) و عنوان و مرتبه علمی نویسندگان

فایل تعهدنامه  (دانلود) ترتیب اسامی در هنگام وارد کردن اطلاعات در سامانه باید منطبق با فرم تعهد نامه باشد. مقالاتی که این نکته را رعایت نکرده باشند از روند بررسی کنار گذاشته خواهند شد.

فرم تعارض منافع  (دانلود)

 

ترتیب بخش‌های مختلف مقاله

هر مقاله به ترتیب شامل عنوان فارسی مقاله (از آوردن اسامی و مشخصات نویسندگان خودداری شود)، چکیده، واژه ­های کلیدی فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث (یا نتایج و بحث)، نتیجه گیری کلی، سپاسگزاری، فهرست منابع، عنوان انگلیسی و چکیده انگلیسی به همراه واژه‌های کلیدی انگلیسی است

روش نگارش

 • مقاله باید با استفاده از نرم افزار Word 2003 یا بالاتر در اندازه کاغذ A4 با حاشیه 5 سانتیمتر از راست و 2/5 سانتیمتر از چپ، بالا و پایین  در نظر گرفته شود. فاصله سطرهای متن یک خط در میان و فاصله دو بخش از همدیگر دو خط باشد. لازم است سطرها و صفحات مقاله شماره گذاری شود. در ضمن شماره سطرها در هر صفحه به طور مسلسل تنظیم شود.
 • برای تایپ متن فارسی قلم B Nazanin  و متن انگلیسی قلم Times New Roman  استفاده شود. اندازه قلم مورد استفاده در بخش های مختلف مقاله به شرح زیر است:
 1. عنوان فارسی شماره 16و عنوان انگلیسی شماره 15
 2. عنوان چکیده فارسی، واژه های کلیدی  فارسی، مقدمه، مواد و روش کار، نتایج،  بحث، نتیجه گیری کلی، سپاسگزاری و منابع شماره 12 ضخیم
 3. عنوان چکیده انگلیسی و واژه های کلیدی  انگلیسی 10 ضخیم
 4. اسامی نویسندگان فارسی با خط 13 ضخیم و انگلیسی با شماره 12ضخیم
 5. آدرس محل کار نویسندگان فارسی با شماره 9 و انگلیسی با شماره 8
 6. کلمات کلید فارسی شماره 10 ضخیم انگلیسی 8 ضخیم
 7. زیر عنوان های بخش های اصلی مقاله (مواد و روش کار، نتایج و بحث) با شماره 12 ایتالیک (بعد از عنوان فرعی با درج ":" متن ادامه یابد. نباید متن از سر خط شروع شود.
 8. متن مقاله، منابع فارسی،واژه‌های کلیدی  فارسی، عنوان فارسی جدول­ها و تصویرها شماره 12
 9. کلمات انگلیسی در متن مقاله، متن چکیده انگلیسی، منابع انگلیسی، کلمات کلید انگلیسی، عنوان انگلیسی جدول­ها و تصویرها شماره 10
 • عبارت‌ها و اصطلاحات علمی به کار رفته که فاقد معادل فارسی هستند، باید به صورت فارسی نوشته شوند  و عین انگلیسی  آن در داخل پرانتز در متن آورده شوند. نباید از زیر نویس برای توضیح بیشتر استفاده شود
 • اسامی علمی به کار رفته در مقاله و همچنین et al. ها باید به صورت ایتالیک نوشته شود.
 • واحدهای به کار رفته در متن از جمله داده‌های آماری باید از سیستم واحدهای بین المللی (SI) پیروی کنند.
 • جدول‌ها و شکل‌ها در جای مناسب مقاله درج شوند. عناوین جدول‌ها به صورت فارسی و انگلیسی (زیر عنوان فارسی) و عنوان شکل‌ها به صورت انگلیسی و فارسی (زیر عنوان انگلیسی) بوده و کلیه اعداد، اجزا و زیر نویس‌های جدول  به انگلیسی و از چپ به راست حروف چینی شوند. لازم است نویسنده مسئول، شکل‌ها را در فرمت TIF به صورت فایل‌های جداگانه با فایل اصلی مقاله به دفتر مجله ارسال کند.
 • عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (به ترتیب اولویت)، موقعیت علمی (رتبه علمی: مربی، استادیار، دانشیار و استاد)، محل کار، آدرس و شماره تلفن به صورت فارسی و انگلیسی در فایل جداگانه­ای به همراه فایل اصلی مقاله ارسال شود.

عنوان فارسی:

عنوان مقاله باید مختصر و بیانگر محتوای اصلی مقاله باشد و از 25 کلمه تجاوز نکند. لازم است عنوان مقاله در صفحه و مرکز سطر نوشته شود.

 

چکیده و واژه‌های کلیدی فارسی

چکیده: چکیده باید مختصر و بیانگر اهداف (ترجیحاً 2 خط)، مواد و روش تحقیق ترجیحاً تا 4 خط (بیان متغیرها، صفات و مشاهدات الزامی است)، نتایج با تاکید بر مهمترین نتیجه حاصل از پژوهش [درج عدد بدست آمده در داخل ()الزامی است] ترجیحاً تا 4 خط و نتیجه گیری کلی (ترجیحاً )1 خط باشد. چکیده مقاله نباید از 250 کلمه (تقریباً 10 خط) تجاوز کند. برای اطلاعات بیشتر به نمونه موجود در لینک زیر مراجعه کنید.

برای دریافت فایل نمونه چکیده فارسی مقاله،  اینجا کلیک نمائید.

 واژه های کلیدی فارسی: واژه ­های کلیدی باید در برگیرنده کلمات و اصطلاحات مهم پژوهش بوده و از 3 تا 5 واژه باشند.

 

مقدمه

مقدمه باید شرح مختصری درباره موضوع پژوهش و اهمیت آن با تأکید بر آخرین یافته‌های علمی و همچنین تبیین دقیق اهداف و فرضیات پژوهش باشد.

مواد و روش‌ها:

این بخش شامل شرح کامل و دقیق مواد و روش‌های مورد استفاده، نوع طرح به کار رفته، روش‌های نمونه‌گیری و تجزیه آماری داده‌ها است. در ضمن شرح مواد و روش‌های جدید و ابداعی باید گویا و قابل تکرار باشد و در صورت اقتباس از روش‌های دیگران فقط به ارائه اصول و ذکر مأخذ اکتفا شود.

نتایج:

در این بخش نتایج حاصله و یافته­ های پژوهشی به اشکال مختلف از قبیل عکس، نمودار، جدول و یا توضیحات لازم بیان شود و از ارائه داده ها به صورت تکراری خودداری شود.

تذکر مهم در خصوص عنوان جدول و شکل

عنوان جدول یا شکل باید دقیق با توجه به محتوای جدول یا شکل تهیه شود (عناوین کلی قابل قبول نیست). عنوان  باید به گونه ای باشد که سبب شود بدون مراجعه به متن، جدول یا شکل کاملاً قابل فهم باشد. از آوردن علائم اختصاری در جدول خودداری شود در صورت ضرورت استفاده از علائم حتما باید در زیر جدول علائم تعریف شوند. جنس اعداد داخل جدول داخل () در انتهای عنوان آورده شود (مثلا: میانگین ± خطای معیار). برای اطلاعات بیشتر اینجا را  کلیک کنید

 در صورتی که تصاویر حاوی متن هستند باید متن به انگلیسی باشد. عنواین تصاویر باید در اتنهای مقاله آورده شوند لذا تصاویر ارسال نباید واجد عناوین باشد.

بحث:

در این بخش لازم است تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده به طور علمی انجام شود و ضمن مقایسه با نتایج دیگران میزان پاسخگویی نتایج به اهداف مطالعه مورد بحث و قضاوت قرار گیرد. 

نتیجه گیری کلی:

در این بحش چند جمله در خصوص ارایه جمع بندی نتایج و  ارایه پیشنهاد آورده می شود

تشکر و قدردانی:

لازم است از سازمان‌ها و افرادی که در انجام تحقیق به نحوی مؤثر بوده‌اند به طریق مناسب تقدیر به عمل آید.

فهرست منابع

      در تنظیم فهرست، تمامی منابع فارسی و انگلیسی به صورت لاتین و بر اساس الگوی نگارش APA آورده شوند و به ترتیب الفبایی مرتب شوند. لازم به ذکر است در انتهای نوشتار هر یک از ارجاعات مربوط به مقالات باید کد doi مطابق الگوی ذکر شده درج شود. همچنین در انتهای ارجاعات مربوط به مقالات فارسی باید مطابق الگو، [In Persian] ذکر شود. 

چگونگی استناد در متن

        در ارجاع به منابع از نام بردن افراد در شروع جمله خودداری و منابع در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شوند مانند  (Stoop et al., 2009). برای جداسازی منابع در انتهای جمله از ویرگول نقطه ";" استفاده می­شود مانند (Smith, 1999; Samuel et al., 2008; Smith and Samuel, 2009). چنانچه در وسط جمله به منبعی استناد شود به صورت نام (سال) نوشته می­شود. منابع با نام مکرر، از سال انتشار قدیم با اولویت به ترتیب یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گرفتن حرف اول نگارندگان دوم به بعد، از قدیم به جدید مرتب می‌شوند. منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان باید با حروف … , c ,b ,a پس از عدد سال از هم متمایز شوند. روز و ماه بازخوانی یک سند در منابع الکترونیکی که صرفاً در تارنماها موجود است، باید در تنظیم آن سند قید شود مانند Retrieved September 3, 2003. نام مجلات علمی باید به صورت کامل ذکر شوند. تنها حرف اول عنوان و زیرشاخه ­های عنوان، بزرگ و بقیه حروف کوچک نوشته می‌شوند. 

نمونه‌های فهرست منابع

نمونه تنظیم کتاب ها (با ویرایش های بعدی و سه نگارنده)

Thicket, B., Mitchell, D., & Hallows, B. (1988). Calf Rearing (2nd ed.). United Kingdom: Farming Press Ltd. P. 199

نمونه یک فصل در یک کتاب ویراسته (Edited book)

Piper, L., & Ruvinsky, A. (1997). The  genetics of sheep (Ed.), Genetics of morphological traits and inherited disorders. New York: CAB International. Pp. 87-132

نمونه تنظیم یک مقاله از یک مجله

Ghavi Hossein-Zadeh, N. (2012). Genetic and phenotypic trends for dry days in the first three lactations of Iranian Holsteins. Animal Production Research1(3), 39-47. doi: 10.22124/ar.2012.20418.1507 [In Persian]

Asadi, M., Ghoorchi, T., Toghdory, A., & Shahi, M. (2021). Effect of replacing different levels of wheat straw with cottonseed plant on performance

digestibility, blood parameters, and rumination behavior in Dalagh ewes. Animal Production Research, 10(2), 63-72. [In Persian] 

Cha, J., Choo, H., Srikanth, K., Lee, S. H., Son, J. W., Park, M. R., Kim, N., Jang, G. W., & Park, J. E. (2021). Genome-wide association study identifies 12 loci associated with body weight at age 8 weeks in Korean native chickens. Genes (Basel), 12(8), 1170.

نمونه تنظیم یک مقاله در مجله بر خط (On-line)

Blanco, M.,  Casasus, I., & Palacio, J. (2009). Effect of age at weaning on physiological stress response and temperament of two beef cattle breeds. Animal, 3, 108-117.

نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web Site) یک دانشگاه یا اداره دولتی همراه با نام نگارنده

Zanton, G., & Heinrichs, J. (2008). Limit feeding dairy heifers: Strategies and recommendations. The Pennsylvania State University, Department Of animal and dairy science, Retrieved June 13, 2008. from https://www.psu.edu/deiry

نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web Site) یک دانشگاه یا اداره دولتی بدون نام نگارنده

Food and Agriculture Organization. (2000). Biodiversity: Agricultural biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009, from http://www.fao.org/biodiversity.

نمونه تنظیم سند یک رساله دکتری

Zeb, A. (1998). Possibility and limitation of feeding rapseed meal to broiler chicks. Ph.D. dissertation George August University, Gottingen.

نمونه تنظیم یک سند از یک کنفرانس

Abdullahpour, R., Moradi Shahrbabak, M., Mehrbani Yeganeh, H., Sayadnejad, M., & Eghbal, A. (2006). Genetic analysis of dystocia in Holstein cattle of Iran by threshold and linear models, In: Proceeding of 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production 13-18 Aug., Brazil. Pp. 1-3.

 

چکیده و واژه‌های کلیدی انگلیسی:

چکیده انگلیسی مقاله باید به صورت چکیده مبسوط (extended abstract) تهیه شود. این چکیده مبسوط باید دارای حداقل 700 و حداکثر 1000 کلمه باشد. بخشهای تشکیل دهنده چکیده مبسوط انگلیسی شامل Introduction، Materials and methods، Results and discussion و Conclusions است. لطفاً از ارجاع به منابع در چکیده انگلیسی مبسوط اجتناب شود. واژه­ های کلیدی انگلیسی باید بلافاصله بعد از چکیده انگلیسی مبسوط نوشته شوند و باید دقیقاً برگردان واژه های کلیدی فارسی باشند. برای دریافت فایل نمونه چکیده انگلیسی مبسوط اینجا کلیک نمایید.

 


 

 

بخش دوم (تهیه اصلاحات بعد از داوری )

 

الف-قالاتی که مرحله اول داوری را پشت سر گذاشته اند و نویسندگان ملزم به تغییرات و اصلاحات مقاله شده اند، لازم است به ترتیب زیر اصلاحات را انجام دهند:

 1. یک نسخه از مقاله تحت نام "بازنگری" روی کامپیوتر خود ذخیره نمایند.
 2. تمام سوال ها و درخواستها و پیام های داوران روی نسخه بازنگری منتقل(با کمک امکان comment در Word office) شود. البته انجام ساده تر این کار می توان از بخش Review گزینه Compare انتخاب کرد
 3. نویسنده باید با شماره مشخص نماید که هر comment مربوط به کدام داور است.
 4. در زیر پیام داوران (در هر )comment پاسخ خود را درج نمایند.
 5. هر بخش از مقاله که بر اساس نظر داور تغییر می کند باید باید با یک رنگ مشخص شود (برای هر داور یک رنگ در نظر گرفته شود).
 6. در پایان فقط نسخه بازنگری (که حاوی نظرات تمام داروان، سردبیر و پاسخ به آنها است) را در سامانه مجله بارگذاری نماید. نیازی به ارسال فایل جدا برای پاسخ به داوران نیست.

 

ب- مقالاتی که وارد مرحله دوم (یا بیشتر) داوری شده است، نویسنده ملزم است تمام کامنت ها و تغییرات برجسته شده در نسخه بازنگری مرحله قبل را پاک نماید و با توجه به اخرین نظر داوران مجددا مراحله 1 تا 6 بخش الف رعایت کند.

 

تذکر مهم: در صورت عدم رعایت موارد فوق مقاله برگشت داده می شود و الویت بررسی را از دست خواهد داد. سوابق نشان می دهدکه در صورت رعایت کامل موارد فوق (یعنی عدم برگشت مقاله در ای مرحله) زمان بررسی مقاله 30 درصد کاهش می یابد. لذا خواهشمند برای تسریع در بررسی مقالات همکاری لازم در این خصوص بعمل آورید.

برای دریافت فایل نمونه نسخه بازنگری شده مطابق با دستورالعمل هیات تحریریه اینجا را کلیک نمائید


بخش سوم (تهیه نسخه نهایی برای چاپ)

 

 

در مرحله آخر بررسی مقاله جهت پذیرش مقاله انجام خواهد شد. نویسندگان لازم است موارد زیر را روی آخرین نسخه مقاله انجام دهند و از طریق سامانه به دفتر مجله ارسال نمایند.

 

1)      با توجه به بخش اول راهنمای نگارش و تهیه مقاله مجددا بررسی و دستورالعمل و نمونه های موجود در سامانه مجله تحقیقات تولیدات دامی را با دقت مطالعه کنید و برای الگو یکی از مقالاتی که تازه به چاپ رسیده و یا از نمونه موجود در راهنمای نویسندگان استفاده نمایید

2)      تمام نشانه گذاری های و پیام ها حذف شود و لازم است فایل از حالت track change خارج شود.

3)      اصلاحات تایپی انجام شود فاصله­ ها و نیم فاصله (می، ها و ........) مجددا در تمام چک شود.

4)      نام و ادرس نویسندگان براساس دستورالعمل مجله در فایل مقاله درج شود.

5)      نام، ادرس وترتیب نویسندگان باید منطبق به تعهد نامه ارسالی باشد.

6)      تمام بخش های نسخه نهایی مقاله (نام نویسندگان، نویسنده مسئول، ترتیب نویسندگان، خلاصه مقاله فارسی و انگلیسی) باید به مطالب درج شده در  سامانه نشریه یکسان باشد.

7)      در بخش چکیده: روش کار دقیق بیان شود به گونه ای که تعداد مشاهدات و صفات به روشنی بیان شود. در بیان نتایج لازم است مقدار عددی نتیجه داخل () ارایه شوند و از آوردن جملات کلی خودداری کنید. جمله نتیجه گیری کلی باید در راستا نتایج بیان شده باشد. رعایت 250 کلمه ضروری است. چکیده انگلیسی برگردان دقیقاً چکیده فارسی باشد.

8)      کلمات کلیدی به ترتیب الفبا تنظیم شود.

9)      در روش کار به گونه ای بیان شود که با توجه به متن و بدون مراجعه به منابع قابل فهم باشد.

10)   منابع بر اساس دستورالعمل مجله باز بینی شود.

11)   تطبیق منابع در متن و بخش منابع انجام شود.

12)   اگر در تصاویر از متن استفاده شده است باید متن به فارسی باشد.

13)   جداول و تصاویر در جای مناسب قرار دهید. چیدمان بگونه ای باشد که جدول و تصاویر در متتنها الیه بالا و یا پایان صفحه مقاله درج شوند به هیچوجه تصاویر یا جداول در وسط متن قرار نگیرند یعنی در این صفحات متن باید پیوسته باشد.

14)    عنوان جدول و تصاویر نباید کلی باشد باید جزئیات ارایه (متغیرها، صفات و......) شوند.

15)   در صورت امکان متن مقاله دوستونی شود (توضیح: انجام صحیح چیدمان مقاله به صورت دوستونی توسط نویسنده سبب تسریع در چاپ خواهد شد در غیر اینصورت دفتر مجله اقدام خواهد کرد، البته ممکن است این مسئله موجب تاخیر در چاپ مقاله شود).

16)   فاصله خطوط یک در نظر گرفته شود.

17)   در هنگام ارسال مقاله بار گذاری مجددا بخش های تغییر کرده (عنوان، کلمات کلید ، چکیده فارسی و ............) در سامانه الزامی است.

18)   اسم فایل نهایی ارسالی را شماره مقاله (به طور کامل مثلا: AR-1508-1029 (R4)) تغییر دهید و بعد بار گذاری کنید.

19) حاشیه صفحات 2/5 سانتیمتر از هر طرف در نظر گرفته شود.

20) فایل ارسالی تحت عنوان فایل اصلی مقاله (نه مقاله با تغییرات برجسته) ارسال شود.


 

بخش چهارم (واریز هزینه پردازش مقاله)

 

پس از بررسی نهایی مقاله توسط هیات تحریه نشریه و به منظور دریافت پذیرش علمی و چاپ مقاله لازم است نویسنده مسئول نسبت به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال از طریق درگاه اینترنتی سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان به آدرس: https://epay.guilan.ac.ir/ اقدام نماید. در هنگام پرداخت، از روی منوی "همایش ها و نشریات"، بخش "مدیریت علمی نشریات" را انتخاب نموده و در صفحه جدید باز شده و در آیتم پرداخت، نام "نشریه تحقیقات تولیدات دامی" را انتخاب کنید. در بخش "توضیحات اضافی" حتماً کد مقاله ذکر شود. مابقی آیتمها همانند پرداخت در درگاه الکترونیکی بانکها انجام می شود. سپس رسید الکترونیک پرداخت را در سامانه نشریه بارگذاری کنید.