اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 734

مقالات منتشر شده
تعداد مشاهده مقاله 422111
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 332072
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 793 روز
درصد پذیرش 27 %