داوران

فهرست همکاران که در سال 1400 در داوری مقالات همکاری نموده اند

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Google scholar Publons ORCID
مرضیه ابراهیمی دانشگاه تبریز ‪Marziyeh Ebrahimi‬ - ‪Google Scholar‬    
رضا اسفنجاری دانشگاه گیلان ‪Reza Esfanjari Kenari‬ - ‪Google Scholar‬   reza esfanjari kenari (0000-0002-9872-1193) (orcid.org)
جواد امینی  سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان      
ابوالقاسم اوحدی حائری دانشگاه گیلان      
مهدی بهگر سازمان انرژی اتمی ‪Mehdi Behgar‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0002-5169-6197
جواد بیات کوهسار دانشگاه گنبد کاووس ‪Javad bayatkouhsar‬ - ‪Google Scholar‬    
مرتضی تهامی پور دانشگاه شهید بهشتی   tahamipour, morteza - Web of Science Core Collection  
آرش جوانمرد دانشگاه تبریز ‪Arash Javanmard‬ - ‪Google Scholar‬   Arash Javanmard (0000-0001-7998-9875) (orcid.org)
یداله چاشنی دل دانشگاه کشاورزی ساری ‪Yadollah Chashnidel‬ - ‪Google Scholar‬   yadollah chashnidel (0000-0002-1425-6053) (orcid.org)
ایمان حاج خدادادی دانشگاه اراک ‪iman hajkhodadadi‬ - ‪Google Scholar‬ hajkhodadadi, iman - Web of Science Core Collection iman hajkhodadadi (0000-0002-6061-7868) (orcid.org)
کریم حسن پور  دانشگاه تبریز ‪karim hasanpur‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0001-8936-684X
سید حسین حسینی مقدم دانشگاه گیلان https://scholar.google.com/citations?user=8GWfg9kAAAAJ&hl=en Seyed Hossein Hosseini Moghaddam | Publons https://orcid.org/0000-0002-9922-624X
سعید خلجی دانشگاه ملایر ‪saeed khalaji‬ - ‪Google Scholar‬ saeed khalaji | Publons https://orcid.org/0000-0001-8383-9546
محمد دادپسند طارمسری دانشگاه شیراز   mohammad Dadpasand | Publons https://orcid.org/0000-0001-7219-1342
حسن درمانی کوهی  دانشگاه گیلان ‪Hassan Darmani Kuhi‬ - ‪Google Scholar‬ Hassan Darmani Kuhi | Publons Hassan Darmani kuhi (0000-0003-1098-2629) (orcid.org)
هوشنگ دهقان زاده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان ‪Houshang Dehghanzadeh‬ - ‪Google Scholar‬ Houshang Dehghanzadeh | Publons https://orcid.org/0000-0002-7791-2249
سید عباس رافت  دانشگاه تبریز ‪S. Abbas Rafat‬ - ‪Google Scholar‬ seyed abbas rafat | Publons https://orcid.org/0000-0003-0231-1331
فاطمه رزاقی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ‪fatemeh Razzaghi Borkhani‬ - ‪Google Scholar‬   Fatemeh Razzaghi Borkhani (0000-0003-4299-9783) (orcid.org)
جواد رضائی دانشگاه تربیت مدرس ‪Javad Rezaei‬ - ‪Google Scholar‬ Javad Rezaei | Publons https://orcid.org/0000-0001-7956-7832
فرجاد رفیعی دانشگاه گیلان ‪Farjad Rafeie‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0001-8083-0773
محمد روستائی علی مهر دانشکاه گیلان ‪Mohammad Roostaei-Ali Mehr‬ - ‪Google Scholar‬ Mohammad Roostaei-Ali Mehr | Publons https://orcid.org/0000-0001-7578-467X
پویا زمانی دانشگاه بوعلی سینا ‪Pouya Zamani‬ - ‪Google Scholar‬ Pouya Zamani | Publons https://orcid.org/0000-0002-1051-2259
محمدباقر زندی  دانشگاه زنجان ‪Mohammad Bagher Zandi‬ - ‪Google Scholar‬   MBZandi (0000-0001-9568-8933) (orcid.org)
احد شادپرور دانشگاه گیلان ‪Abdol Ahad Shadparvar‬ - ‪Google Scholar‬ Abdol Ahad Shadparvar | Publons https://orcid.org/0000-0003-3575-5406
محمدمهدی شریعتی  دانشگاه فردوسی مشهد ‪Mohammad Mahdi Shariati‬ - ‪Google Scholar‬ Mohammad Mahdi Shariati | Publons https://orcid.org/0000-0003-4136-6634
سید داود شریفی دانشگاه تهران ‪Seyed davood sharifi‬ - ‪Google Scholar‬ S. D. Sharifi | Publons sd sharifi (0000-0002-4129-7600) (orcid.org)
مهدی شعبان زاده خوشرودی  موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی      
محمود شمس شرق  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ‪Mahmoud Shams Shargh‬ - ‪Google Scholar‬   Mahmoud Shams Shargh (0000-0002-4373-2469) (orcid.org)
محمدرضا شیخلو  دانشکده تبریز ‪Mohammadreza Sheikhlou‬ - ‪Google Scholar‬   Mohammadreza Sheikhlou (0000-0002-7096-7407) (orcid.org)
احد صحراگرد دانشگاه گیلان ‪Ahad Sahragard‬ - ‪Google Scholar‬ Ahad Sahragard | Publons https://orcid.org/0000-0002-5805-6416
سمیره صی محمدی  دانشگاه ایلام     0000-0001-9545-7625
کامران طاهرپور دانشگاه ایلام ‪Kamran Taherpour‬ - ‪Google Scholar‬ Taherpour, Kamran - Web of Science Core Collection Kamran Taherpour (0000-0001-6830-7904) (orcid.org)
ایوب عزیزی دانشگاه لرستان ‪Ayoub Azizi‬ - ‪Google Scholar‬   Ayoub Azizi (0000-0001-7158-0477) (orcid.org)
فرهاد غفوری کسبی دانشگاه بوعلی سینا ‪Farhad Ghafouri-Kesbi‬ - ‪Google Scholar‬ Ghafouri-Kesbi, Farhad - Web of Science Core Collection Farhad Ghafouri-Kesbi (0000-0002-2219-055X) (orcid.org)
سید همایون فرهنگ فر دانشگاه بیرجند ‪Dr. HOMAYOUN FARHANGFAR‬ - ‪Google Scholar‬ Farhangfar, Seyyed Homayoun - Web of Science Core Collection https://orcid.org/0000-0002-9813-6023
حسن فضایلی  موسسه تحقیقات علوم دامی کشور      
محمد قادرزاده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ‪Mohammad Ghaderzadeh (ORCID: 0000-0001-5600-077X)‬ - ‪Google Scholar‬   Mohammad Ghaderzadeh (0000-0001-5600-077X) (orcid.org)
آشور محمد قره باش  دانشگاه گنبد کاووس     ashoor mohammad gharehbash (0000-0002-8402-1233) (orcid.org)
محسن قلی زاده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ‪Mohsen Gholizadeh‬ - ‪Google Scholar‬ Gholizadeh, Mohsen - Web of Science Core Collection Mohsen Gholizadeh (0000-0003-4544-1566) (orcid.org)
فرزاد قنبری دانشگاه گنبد کاووس ‪Farzad Ghanbari‬ - ‪Google Scholar‬   Farzad Ghanbari (0000-0002-6599-761X) (orcid.org)
شاهرخ قوتی دانشگاه گیلان ‪Shahrokh Ghovvati‬ - ‪Google Scholar‬ Shahrokh Ghovvati | Publons https://orcid.org/0000-0002-9784-3391
تقی قورچی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ‪taghi ghoorchi‬ - ‪Google Scholar‬   Taghi Ghoorchi (0000-0002-6865-2932) (orcid.org)
نوید قوی حسین زاده دانشگاه گیلان ‪Navid Ghavi Hossein-Zadeh‬ - ‪Google Scholar‬ Navid Ghavi Hossein-Zadeh | Publons https://orcid.org/0000-0001-9458-5860
محسن کاظمی مجتمع آموزش عالی تربت جام ‪Mohsen Kazemi‬ - ‪Google Scholar‬   Mohsen Kazemi (0000-0002-7327-5860) (orcid.org)
مهدی کاظمی دانشگاه اراک ‪Mehdi Kazemi-Bonchenari‬ - ‪Google Scholar‬ Kazemi-Bonchenari, Mehdi - Web of Science Core Collection Mehdi Kazemi-Bonchenari (0000-0002-4051-1097) (orcid.org)
محمد کاوسی کلاشمی دانشگاه گیلان ‪Mohammad Kavoosi-Kalashami‬ - ‪Google Scholar‬ Kavoosi-Kalashami, Mohammad - Web of Science Core Collection Mohammad Kavoosi-Kalashami (0000-0003-1789-4496) (orcid.org)
روح اله کیانفر دانشگاه تبریز ‪Ruhollah Kianfar‬ - ‪Google Scholar‬ Kianfar, Ruhollah - Web of Science Core Collection Ruhollah Kianfar (0000-0003-3950-8963) (orcid.org)
هوشنگ لطف اللهیان موئسسه تحقیقات علوم دامی کشور ‪Houshang Lotfollahian‬ - ‪Google Scholar‬ lotfollahian, houshang - Web of Science Core Collection houshang lotfollahian (0000-0002-6020-4422) (orcid.org)
مجید متقی طلب دانشگاه گیلان ‪Majid Mottaghitalab‬ - ‪Google Scholar‬ Majid Mottaghitalab | Publons https://orcid.org/0000-0002-3037-0438
طاهره محمدابادی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ‪Taherah Mohammadabadi‬ - ‪Google Scholar‬ Tahereh Mohammadabadi | Publons https://orcid.org/0000-0002-8250-6704
محمدرضا محمدآبادی  دانشگاه شهید باهنر کرمان ‪Mohammadreza Mohammadabadi‬ - ‪Google Scholar‬ Mohammadabadi, Mohammadreza - Web of Science Core Collection Mohammadreza Mohammadabadi (0000-0002-1268-3043) (orcid.org)
اردشیر محیط دانشگاه گیلان ‪Ardeshir Mohit‬ - ‪Google Scholar‬ Ardeshir Mohit | Publons https://orcid.org/0000-0001-9409-4842
مرتضی ستائی مختاری دانشگاه جیرفت ‪Morteza Mokhtari‬ - ‪Google Scholar‬ Mokhtari, Morteza Sattaei - Web of Science Core Collection Morteza Mokhtari (0000-0002-3971-628X) (orcid.org)
میلاد منافی دانشگاه ملایر ‪Milad Manafi‬ - ‪Google Scholar‬ Manafi, Milad - Web of Science Core Collection Milad Manafi (0000-0002-8067-4739) (orcid.org)
ذبیح اله نعمتی دانشگاه تبریز ‪Zabihollah Nemati, Z.Nemati‬ - ‪Google Scholar‬ Nemati, Zabihollah - Web of Science Core Collection Zabihollah Nemati (0000-0001-8842-012X) (orcid.org)
مهدی هدایتی  دانشگاه ملایر ‪Mahdi Hedayati‬ - ‪Google Scholar‬ mahdi hedayati | Publons https://orcid.org/0000-0002-1649-280X
اکبر یعقوب فر موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ‪Akbar Yaghobfar‬ - ‪Google Scholar‬ Akbar Yaghobfar | Publons https://orcid.org/0000-0003-3621-9103
مصطفی یوسف الهی  دانشگاه زابل     Mostafa Yousef Elahi (0000-0003-2282-4126) (orcid.org)

 

فهرست همکاران که در سال 1399 در داوری مقالات همکاری نموده اند

نام نام خانوادگی رشته تخصصی سمت / سازمان Google scholar Publons ORCID
جمشید احسانی نیا ژنتیک کمی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه هرمزگان ‪jamshid ehsaninia‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0003-1169-2973
حامد احمدی تغذیه طیور دانشگاه تربیت مدرس ‪Hamed Ahmadi‬ - ‪Google Scholar‬ Hamed Ahmadi | Publons https://orcid.org/0000-0002-7445-3139
زهرا احمدیان فیزیولوژی دام دانشگاه فردوسی مشهد      
ابوالقاسم اوحدی حائری تغذیه طیور دانشگاه گیلان      
مهدی بهگر تغذیه نشخوارکنندگان سازمان انرژی اتمی ‪Mehdi Behgar‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0002-5169-6197
جواد بیات کوهسار تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه گنبد کاووس ‪Javad bayatkouhsar‬ - ‪Google Scholar‬    
عباس پاکدل ژنتیک و اصلاح نژاد  دانشگاه صنعتی اصفهان ‪Abbas Pakdel‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0002-7173-367X
شبنم پری چهره زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ‪Shabnam Parichehreh‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0003-4322-0188
غلامحسین پورقنبری فیزیولوژی طیور دانشگاه اردکان یزد ‪GholamHosein Pourghanbari‬ - ‪Google Scholar‬    
ناصر تاج آبادی زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ‪Naser Tajabadi‬ - ‪Google Scholar‬ Naser Tajabadi | Publons https://orcid.org/0000-0002-9856-8467
مهران ترکی تغذیه طیور؛ فیزیولوژی طیور دانشگاه رازی ‪Mehran Torki‬ - ‪Google Scholar‬ Mehran Torki | Publons https://orcid.org/0000-0001-5660-0273
مرتضی چاجی تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ‪Morteza Chaji‬ - ‪Google Scholar‬ Morteza Chaji | Publons https://orcid.org/0000-0002-9336-4094
یداله چاشنی دل تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان  دانشگاه کشاورزی ساری ‪Yadollah Chashnidel‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0002-1425-6053
کریم حسن پور ژنتیک کمی؛ ژنتیک مولکولی دانشگاه تبریز      
عبدالله حسینی تغذیه طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ‪Seyed Abdoullah hosseini‬ - ‪Google Scholar‬ seyed abdoullah hosseini | Publons https://orcid.org/0000-0003-1762-252X
سید حسین حسینی مقدم ژنتیک مولکولی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه گیلان ‪SH Hosseini Moghaddam‬ - ‪Google Scholar‬ Seyed Hossein Hosseini Moghaddam | Publons https://orcid.org/0000-0002-9922-624X
سعید خلجی تغذیه دام؛ تغذیه طیور دانشگاه ملایر ‪saeed khalaji‬ - ‪Google Scholar‬ saeed khalaji | Publons https://orcid.org/0000-0001-8383-9546
زینب خوب بخت فیزیولوژی طیور ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری ‪zeinab khoobbakht‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0002-6555-3736
غلام خیاطی فیزیولوژی دام دانشگاه گیلان ‪gholam khayati‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0003-3594-4266
محمد دادپسند طارمسری ژنتیک کمی دانشگاه شیراز   mohammad Dadpasand | Publons https://orcid.org/0000-0001-7219-1342
حسن درمانی کوهی تغذیه طیور دانشگاه گیلان ‪Hassan Darmani Kuhi‬ - ‪Google Scholar‬ Hassan Darmani Kuhi | Publons https://orcid.org/0000-0003-1098-2629
حمید دلدار فیزیولوژی دام دانشگاه کشاورزی ساری ‪Hamid Deldar (Associate Professor, Ph.D.)‬ - ‪Google Scholar‬ Hamid Deldar | Publons https://orcid.org/0000-0002-0863-8012
هوشنگ دهقان زاده ژنتیک مولکولی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان ‪Houshang Dehghanzadeh‬ - ‪Google Scholar‬ Houshang Dehghanzadeh | Publons https://orcid.org/0000-0002-7791-2249
سید عباس رافت ژنتیک کمی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه تبریز ‪S. Abbas Rafat‬ - ‪Google Scholar‬ seyed abbas rafat | Publons https://orcid.org/0000-0003-0231-1331
علی رزاقی تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه فردوسی مشهد   Ali Razzaghi | Publons https://orcid.org/0000-0003-3498-4549
محمد رزم کبیر ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه کردستان، سنندج ‪Mohammad Razmkabir‬ - ‪Google Scholar‬ Mohammad Razmkabir | Publons https://orcid.org/0000-0003-2445-2899
جواد رضائی تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه تربیت مدرس ‪Javad Rezaei‬ - ‪Google Scholar‬ Javad Rezaei | Publons https://orcid.org/0000-0001-7956-7832
فرجاد رفیعی ژنتیک مولکولی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه گیلان ‪Farjad Rafeie‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0001-8083-0773
محمد روستائی علی مهر فیزیولوژی دام دانشکاه گیلان ‪Mohammad Roostaei-Ali Mehr‬ - ‪Google Scholar‬ Mohammad Roostaei-Ali Mehr | Publons https://orcid.org/0000-0001-7578-467X
خلیل زابلی تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه بوعلی سینا ‪khalil zaboli‬ - ‪Google Scholar‬    
پویا زمانی ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه بوعلی سینا ‪Pouya Zamani‬ - ‪Google Scholar‬ Pouya Zamani | Publons https://orcid.org/0000-0002-1051-2259
مرتضی زنده دل فیزیولوژی طیور دانشگاه تهران ‪morteza zendehdel‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0001-8252-9423
مهدی ژندی فیزیولوژی دام دانشگاه تهران ‪Mahdi Zhandi‬ - ‪Google Scholar‬ Mahdi Zhandi | Publons https://orcid.org/0000-0003-2886-9747
سمیه سالاری تغذیه طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ‪Somayyeh Salari‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0003-2202-2633
جمال سیف دواتی تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه محقق اردبیلی ‪Jamal Seifdavati‬ - ‪Google Scholar‬ Jamal Seifdavati | Publons https://orcid.org/0000-0001-6794-4450
احد شادپرور ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه گیلان ‪Abdol Ahad Shadparvar‬ - ‪Google Scholar‬ Abdol Ahad Shadparvar | Publons https://orcid.org/0000-0003-3575-5406
محمدمهدی شریعتی ژنتیک و اصلاح نژاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ‪Mohammad Mahdi Shariati‬ - ‪Google Scholar‬ Mohammad Mahdi Shariati | Publons https://orcid.org/0000-0003-4136-6634
سید داود شریفی تغذیه طیور  دانشگاه تهران ‪Seyed davood sharifi‬ - ‪Google Scholar‬ S. D. Sharifi | Publons  
محمود شمس شرق تغذیه طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ‪Mahmoud Shams Shargh‬ - ‪Google Scholar‬    
محمدرضا شیخلو ژنتیک کمی دانشگاه تبریز ‪Mohammadreza Sheikhlou‬ - ‪Google Scholar‬    
احد صحراگرد زنبور عسل دانشگاه گیلان ‪Ahad Sahragard‬ - ‪Google Scholar‬ Ahad Sahragard | Publons https://orcid.org/0000-0002-5805-6416
علیرضا صیداوی تغذیه طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ‪Alireza Seidavi‬ - ‪Google Scholar‬ Alireaza Seidavi | Publons https://orcid.org/0000-0002-1903-2753
مسعود علی پناه اقتصاد دامپروری؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه تربت حیدریه      
حسن علی عربی تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه بو علی سینا ‪Hassan Aliarabi‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0001-8327-0628
مجید علیایی تغذیه دام؛ تغذیه طیور دانشگاه تبریز ‪Majid olyayee‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0002-8764-2895
عباس فرح آور فیزیولوژی دام؛ فیزیولوژی نشخوارکنندگان دانشگاه بوعلی سینا      
همایون فرهنگ فر ژنتیک کمی دانشگاه بیرجند ‪Dr. HOMAYOUN FARHANGFAR‬ - ‪Google Scholar‬ Seyyed Homayoun Farhangfar | Publons https://orcid.org/0000-0002-9813-6023
حسن فضایلی تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان موسسه تحقیقات علوم دامی کشور      
مصطفی قادری ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه یاسوج      
آشور محمد قره باش تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه گنبد کاووس      
فرزاد قنبری تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه گنبد کاووس      
شاهرخ قوتی ژنتیک مولکولی دانشگاه گیلان ‪Shahrokh Ghovvati‬ - ‪Google Scholar‬ Shahrokh Ghovvati | Publons https://orcid.org/0000-0002-9784-3391
نوید قوی حسین زاده ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه گیلان ‪Navid Ghavi Hossein-Zadeh‬ - ‪Google Scholar‬ Navid Ghavi Hossein-Zadeh | Publons https://orcid.org/0000-0001-9458-5860
مهدی کاظمی تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه اراک      
محسن کاظمی تغذیه نشخوارکنندگان مجتمع آموزش عالی تربت جام      
هوشنگ لطف اللهیان تغذیه طیور موئسسه تحقیقات علوم دامی کشور      
مجید متقی طلب تغذیه طیور دانشگاه گیلان ‪Majid Mottaghitalab‬ - ‪Google Scholar‬ Majid Mottaghitalab | Publons https://orcid.org/0000-0002-3037-0438
طاهره محمدابادی تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ‪Taherah Mohammadabadi‬ - ‪Google Scholar‬ Tahereh Mohammadabadi | Publons https://orcid.org/0000-0002-8250-6704
یحیی محمدی ژنتیک کمی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد  دانشگاه ایلام ‪Yahya Mohammadi‬ - ‪Google Scholar‬    
مهرداد محمدی فیزیولوژی دام دانشگاه گیلان ‪Mehrdad Mohammadi‬ - ‪Google Scholar‬   https://orcid.org/0000-0001-9358-601X
اردشیر محیط تغذیه طیور؛ فیزیولوژی دام دانشگاه گیلان ‪Ardeshir Mohit‬ - ‪Google Scholar‬ Ardeshir Mohit | Publons https://orcid.org/0000-0001-9409-4842
مازیار محیطی اصلی تغذیه دام؛ تغذیه طیور دانشگاه گیلان ‪Maziar Mohiti-Asli‬ - ‪Google Scholar‬ Maziar Mohiti-Asli | Publons https://orcid.org/0000-0002-6036-7029
مرتضی مختاری ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه جیرفت      
علی اکبر مسعودی ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه تربیت مدرس ‪Ali Akbar Masoudi‬ - ‪Google Scholar‬    
علی مقصودی ژنتیک مولکولی عضو هیئت علمی      
نرجس ملک جانی فیزیولوژی دام دانشگاه گیلان ‪Narjes Malekjani‬ - ‪Google Scholar‬ Narjes Malekjani | Publons  
فرناز ملکی فرد زنبور عسل دانشگاه ارومیه      
سید ناصر موسوی تغذیه طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین      
محمدرضا نصیری ژنتیک مولکولی دانشگاه فردوسی مشهد      
سعید نیک بین ژنتیک مولکولی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه محقق اردبیلی      
مهدی هدایتی فیزیولوژی طیور  دانشگاه ملایر ‪Mahdi Hedayati‬ - ‪Google Scholar‬ mahdi hedayati | Publons https://orcid.org/0000-0002-1649-280X
فردین هژبری تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه رازی ‪Fardin Hozhabri‬ - ‪Google Scholar‬ fardin hozhabri | Publons https://orcid.org/0000-0002-0165-7974
بهزاد همتی ژنتیک مولکولی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج      
تکتم سادات وفا تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان هیات علمی دانشگاه پیام نور      
اکبر یعقوب فر تغذیه طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ‪Akbar Yaghobfar‬ - ‪Google Scholar‬ Akbar Yaghobfar | Publons https://orcid.org/0000-0003-3621-9103
مصطفی یوسف الهی تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه زابل      

 

فهرست همکاران که سال 1398  داوری مقاله را انجام داده اند
نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت / سازمان
جمشید احسانی نیا استادیار ژنتیک کمی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه هرمزگان
حامد احمدی استادیار تغذیه طیور دانشگاه تربیت مدرس
رضا اسفنجاری استادیار فیزیولوژی دام دانشگاه گیلان
عاطفه اسماعیل نژاد استادیار ژنتیک و اصلاح نژاد؛ فیزیولوژی دام  دانشگاه شیراز
ابوالقاسم اوحدی حائری استادیار تغذیه طیور دانشگاه گیلان
فرزاد باقرزاده کاسمانی دانشیار تغذیه طیور دانشگاه زابل
مهدی بهگر استادیار تغذیه نشخوارکنندگان  پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی
جواد بیات کوهسار استادیار تغذیه دام  
غلامحسین پورقنبری استادیار فیزیولوژی طیور  دانشگاه اردکان یزد
علی جوادمنش استادیار    دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی چاجی دانشیار تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
آرش چگینی   ژنتیک کمی  
ایمان حاج خدادادی استادیار تغذیه طیور دانشگاه اراک
علیرضا حسابی استادیار تغذیه طیور مشهد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سعید حسنی استاد ژنتیک کمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید حسین حسینی مقدم دانشیار ژنتیک مولکولی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد عضو هیأت علمی
مهدی خدایی دانشیار فیزیولوژی دام دانشگاه اراک عضو هیئت علمی
علی خطیب جو استادیار   دانشگاه اسلام
حامد خلیل وندی استادیار تغذیه دام دانشگاه ارومیه
حسن درمانی کوهی دانشیار تغذیه طیور هییت علمی دانشگاه گیلان
حسین دقیق کیا استاد فیزیولوژی دام دانشگاه تبریز
هوشنگ دهقان زاده مربی ژنتیک مولکولی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
علی رزاقی سایر تغذیه نشخوارکنندگان  دانشگاه فردوسی مشهد
جواد رضائی استادیار تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه تربیت مدرس
فرجاد رفیعی استادیار ژنتیک مولکولی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه گیلان
محمد روستائی علی مهر دانشیار فیزیولوژی دام دانشکاه گیلان
خلیل زابلی استادیار تغذیه نشخوارکنندگان  
پویا زمانی دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه بوعلی سینا
مرتضی زنده دل دانشیار فیزیولوژی طیور  دانشگاه تهران
مهدی ژندی دانشیار فیزیولوژی دام دانشگاه تهران
جمال سیف دواتی دانشیار تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه محقق اردبیلی
احد شادپرور دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه گیلان
محمدمهدی شریعتی   ژنتیک و اصلاح نژاد  دانشگاه فردوسی مشهد
سید داود شریفی دانشیار تغذیه طیور پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
علیرضا صیداوی استاد تغذیه طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
کامران طاهرپور دانشیار تغذیه دام دانشگاه ایلام
رستم عبدالهی ارپناهی استادیار ژنتیک مولکولی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
ایوب عزیزی استادیار تغذیه نشخوارکنندگان  دانشگاه لرستان
مجید علیایی استادیار تغذیه دام؛ تغذیه طیور  دانشگاه تبریز
ناصر علیدادی     دانشگاه تهران
شکوفه غضنفری استادیار تغذیه طیور دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان
فرهاد غفوری کسبی استادیار ژنتیک کمی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه بوعلی سینا
فرشید فتاح نیا دانشیار تغذیه دام دانشگاه ایلام
عباس فرح آور استادیار فیزیولوژی دام؛ فیزیولوژی نشخوارکنندگان دانشگاه بوعلی سینا
همایون فرهنگ فر   ژنتیک کمی دانشگاه بیرجند
حسن فضایلی استاد تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مصطفی قادری دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد  
احمد قربانی استادیار تغذیه دام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
آشور محمد قره باش استادیار تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه گنبد کاووس
محسن قلی زاده استادیار ژنتیک کمی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فرزاد قنبری استادیار تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه گنبد کاووس
شاهرخ قوتی استادیار ژنتیک مولکولی دانشگاه گیلان
نوید قوی حسین زاده دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه گیلان
محسن کاظمی استادیار تغذیه نشخوارکنندگان مجتمع آموزش عالی تربت جام
مهدی کاظمی   تغذیه نشخوارکنندگان  
امیر کریمی استادیار فیزیولوژی دام؛ فیزیولوژی طیور دانشگاه تبریز
روح اله کیانفر استادیار تغذیه طیور دانشگاه تبریز
هوشنگ لطف اللهیان دانشیار تغذیه طیور موئسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مجید متقی طلب دانشیار تغذیه طیور  
طاهره محمدابادی دانشیار تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی
یحیی محمدی استادیار ژنتیک کمی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد  دانشگاه ایلام
مهرداد محمدی دانشیار فیزیولوژی دام دانشگاه گیلان
محسن محمدی ساعی سایر تغذیه دام؛ تغذیه طیور مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
اردشیر محیط استادیار تغذیه طیور؛ فیزیولوژی دام دانشگاه گیلان
مازیار محیطی اصلی دانشیار تغذیه دام؛ تغذیه طیور دانشگاه گیلان
امیر مختارپور استادیار تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه زابل
مرتضی مختاری استادیار ژنتیک کمی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه جیرفت
علی مقصودی استادیار ژنتیک مولکولی  
علی مقصودی استادیار ژنتیک مولکولی  
میلاد منافی دانشیار تغذیه طیور دانشگاه ملایر
جلیل مهرزاد دانشیار ژنتیک مولکولی؛ فیزیولوژی دام  دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
سید سعید موسوی استادیار تغذیه نشخوارکنندگان؛ فیزیولوژی نشخوارکنندگان  مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان
ذبیح اله نعمتی دانشیار تغذیه طیور؛ تغذیه نشخوارکنندگان  دانشگاه تبریز
مهدی هدایتی استادیار فیزیولوژی طیور  دانشگاه ملایر
عادل واحدی استادیار اقتصاد دامپروری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
اکبر یعقوب فر استاد تغذیه طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مصطفی یوسف الهی دانشیار تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه زابل