داوران

فهرست همکاران که سال 1398  داوری مقاله را انجام داده اند
نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت / سازمان
جمشید احسانی نیا استادیار ژنتیک کمی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه هرمزگان
حامد احمدی استادیار تغذیه طیور دانشگاه تربیت مدرس
رضا اسفنجاری استادیار فیزیولوژی دام دانشگاه گیلان
عاطفه اسماعیل نژاد استادیار ژنتیک و اصلاح نژاد؛ فیزیولوژی دام  دانشگاه شیراز
ابوالقاسم اوحدی حائری استادیار تغذیه طیور دانشگاه گیلان
فرزاد باقرزاده کاسمانی دانشیار تغذیه طیور دانشگاه زابل
مهدی بهگر استادیار تغذیه نشخوارکنندگان  پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی
جواد بیات کوهسار استادیار تغذیه دام  
غلامحسین پورقنبری استادیار فیزیولوژی طیور  دانشگاه اردکان یزد
علی جوادمنش استادیار    دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی چاجی دانشیار تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
آرش چگینی   ژنتیک کمی  
ایمان حاج خدادادی استادیار تغذیه طیور دانشگاه اراک
علیرضا حسابی استادیار تغذیه طیور مشهد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سعید حسنی استاد ژنتیک کمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید حسین حسینی مقدم دانشیار ژنتیک مولکولی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد عضو هیأت علمی
مهدی خدایی دانشیار فیزیولوژی دام دانشگاه اراک عضو هیئت علمی
علی خطیب جو استادیار   دانشگاه اسلام
حامد خلیل وندی استادیار تغذیه دام دانشگاه ارومیه
حسن درمانی کوهی دانشیار تغذیه طیور هییت علمی دانشگاه گیلان
حسین دقیق کیا استاد فیزیولوژی دام دانشگاه تبریز
هوشنگ دهقان زاده مربی ژنتیک مولکولی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
علی رزاقی سایر تغذیه نشخوارکنندگان  دانشگاه فردوسی مشهد
جواد رضائی استادیار تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه تربیت مدرس
فرجاد رفیعی استادیار ژنتیک مولکولی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه گیلان
محمد روستائی علی مهر دانشیار فیزیولوژی دام دانشکاه گیلان
خلیل زابلی استادیار تغذیه نشخوارکنندگان  
پویا زمانی دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه بوعلی سینا
مرتضی زنده دل دانشیار فیزیولوژی طیور  دانشگاه تهران
مهدی ژندی دانشیار فیزیولوژی دام دانشگاه تهران
جمال سیف دواتی دانشیار تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه محقق اردبیلی
احد شادپرور دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه گیلان
محمدمهدی شریعتی   ژنتیک و اصلاح نژاد  دانشگاه فردوسی مشهد
سید داود شریفی دانشیار تغذیه طیور پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
علیرضا صیداوی استاد تغذیه طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
کامران طاهرپور دانشیار تغذیه دام دانشگاه ایلام
رستم عبدالهی ارپناهی استادیار ژنتیک مولکولی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
ایوب عزیزی استادیار تغذیه نشخوارکنندگان  دانشگاه لرستان
مجید علیایی استادیار تغذیه دام؛ تغذیه طیور  دانشگاه تبریز
ناصر علیدادی     دانشگاه تهران
شکوفه غضنفری استادیار تغذیه طیور دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان
فرهاد غفوری کسبی استادیار ژنتیک کمی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه بوعلی سینا
فرشید فتاح نیا دانشیار تغذیه دام دانشگاه ایلام
عباس فرح آور استادیار فیزیولوژی دام؛ فیزیولوژی نشخوارکنندگان دانشگاه بوعلی سینا
همایون فرهنگ فر   ژنتیک کمی دانشگاه بیرجند
حسن فضایلی استاد تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مصطفی قادری دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد  
احمد قربانی استادیار تغذیه دام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
آشور محمد قره باش استادیار تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه گنبد کاووس
محسن قلی زاده استادیار ژنتیک کمی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فرزاد قنبری استادیار تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه گنبد کاووس
شاهرخ قوتی استادیار ژنتیک مولکولی دانشگاه گیلان
نوید قوی حسین زاده دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه گیلان
محسن کاظمی استادیار تغذیه نشخوارکنندگان مجتمع آموزش عالی تربت جام
مهدی کاظمی   تغذیه نشخوارکنندگان  
امیر کریمی استادیار فیزیولوژی دام؛ فیزیولوژی طیور دانشگاه تبریز
روح اله کیانفر استادیار تغذیه طیور دانشگاه تبریز
هوشنگ لطف اللهیان دانشیار تغذیه طیور موئسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مجید متقی طلب دانشیار تغذیه طیور  
طاهره محمدابادی دانشیار تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی
یحیی محمدی استادیار ژنتیک کمی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد  دانشگاه ایلام
مهرداد محمدی دانشیار فیزیولوژی دام دانشگاه گیلان
محسن محمدی ساعی سایر تغذیه دام؛ تغذیه طیور مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
اردشیر محیط استادیار تغذیه طیور؛ فیزیولوژی دام دانشگاه گیلان
مازیار محیطی اصلی دانشیار تغذیه دام؛ تغذیه طیور دانشگاه گیلان
امیر مختارپور استادیار تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه زابل
مرتضی مختاری استادیار ژنتیک کمی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه جیرفت
علی مقصودی استادیار ژنتیک مولکولی  
علی مقصودی استادیار ژنتیک مولکولی  
میلاد منافی دانشیار تغذیه طیور دانشگاه ملایر
جلیل مهرزاد دانشیار ژنتیک مولکولی؛ فیزیولوژی دام  دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
سید سعید موسوی استادیار تغذیه نشخوارکنندگان؛ فیزیولوژی نشخوارکنندگان  مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان
ذبیح اله نعمتی دانشیار تغذیه طیور؛ تغذیه نشخوارکنندگان  دانشگاه تبریز
مهدی هدایتی استادیار فیزیولوژی طیور  دانشگاه ملایر
عادل واحدی استادیار اقتصاد دامپروری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
اکبر یعقوب فر استاد تغذیه طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مصطفی یوسف الهی دانشیار تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه زابل