داوران

لیست داوران سال 1397


 

احمد احمدی استادیار ژنتیک مولکولی؛ ژنتیک و اصلاح نژاد
رضا اسفنجاری استادیار فیزیولوژی دام
علی اسمعیلی زاده کشکوئیه استاد ژنتیک کمی؛ ژنتیک مولکولی
حبیب اقدم شهریار دانشیار تغذیه طیور
جواد امینی استادیار تغذیه نشخوارکنندگان
ابوالقاسم اوحدی حائری استادیار تغذیه طیور
فرشاد باغبان استادیار  
مهدی بهگر استادیار تغذیه نشخوارکنندگان
جواد بیات کوهسار استادیار تغذیه دام
مرتضی تهامی پور دانشیار  
مرتضی چاجی دانشیار تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان
مجید خالداری استادیار ژنتیک کمی
محمد خداوردی زاده استادیار  
حسن درمانی کوهی دانشیار تغذیه طیور
حسین دقیق کیا استاد فیزیولوژی دام
حمید دلدار   فیزیولوژی دام
آرش دوراندیش دانشیار اقتصاد دامپروری
عیسی دیرنده استادیار فیزیولوژی دام؛ فیزیولوژی نشخوارکنندگان
جواد رضائی استادیار تغذیه نشخوارکنندگان
فرجاد رفیعی استادیار ژنتیک مولکولی
محمد روستائی علی مهر دانشیار فیزیولوژی دام
حیدر زرقی استادیار تغذیه دام؛ تغذیه طیور
مرتضی ستائی مختاری استادیار ژنتیک و اصلاح نژاد
احد شادپرور استاد ژنتیک و اصلاح نژاد
محمدمهدی شریعتی   ژنتیک و اصلاح نژاد
محمدحسین شهیر   تغذیه دام
اردشیر شیخ احمدی استادیار تغذیه طیور
اردشیر شیخ احمدی استادیار تغذیه طیور
علیرضا صیداوی استاد تغذیه طیور
صادق علیجانی   ژنتیک و اصلاح نژاد
محمد حسن فتحی نسری   تغذیه نشخوارکنندگان
عباس فرح آور استادیار فیزیولوژی دام؛ فیزیولوژی نشخوارکنندگان
همایون فرهنگ فر   ژنتیک کمی
حسن فضایلی استاد تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان
مسعود فهرستی استادیار  
مصطفی قادری دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد
آشور محمد قره باش استادیار تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان
فرزاد قنبری استادیار تغذیه نشخوارکنندگان
شاهرخ قوتی استادیار ژنتیک مولکولی
تقی قورچی استاد تغذیه نشخوارکنندگان
نوید قوی حسین زاده دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد
مهدی کاظمی   تغذیه نشخوارکنندگان
محمد کاظمی فرد استادیار تغذیه طیور
محمد کاوسی استادیار  
هوشنگ لطف اللهیان استادیار تغذیه طیور
طاهره محمدابادی دانشیار تغذیه دام؛ تغذیه نشخوارکنندگان
اردشیر محیط استادیار تغذیه طیور؛ فیزیولوژی دام
مازیار محیطی اصلی استادیار تغذیه دام
علی مقصودی استادیار ژنتیک مولکولی
میلاد منافی دانشیار تغذیه طیور
سید ناصر موسوی استادیار تغذیه طیور
محمدرضا نصیری دانشیار ژنتیک مولکولی
غلامرضا نیکبخت بروجنی استاد ژنتیک مولکولی؛ فیزیولوژی دام
فرزاد هاشم زاده  سیگاری استادیار تغذیه نشخوارکنندگان
مهدی هدایتی استادیار فیزیولوژی طیور
موسی وطن دوست استادیار تغذیه نشخوارکنندگان
اکبر یعقوب فر استاد تغذیه طیور
مصطفی یوسف الهی دانشیار تغذیه نشخوارکنندگان