اثر پروبیوتیک پریمالاک و پری بیوتیک فرمکتو بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه جوجه گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم دامی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر کانی­های آلومینوسیلیکاته طبیعی و گلاکونیت در تغذیه گوسفند، دو آزمایش مستقل انجام شد. در آزمایش اول، ناپدید شدن ماده خشک این کانی­ها، در دو سطح اندازه ذرات 1-85/0 میلی­متر و 5/0> میلی­متر به روش کیسه­های نایلونی بررسی شد. بدین منظور، سه رأس گوسفند نر فسیتوله شده نژاد دالاق در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چیدمان فاکتوریل 2×4 مورد استفاده قرار گرفتند. در آزمایش دوم، اثر جیره­ای سطوح مختلف زئولیت و پرلیت بر میزان مصرف خوراک، قابلیت ­هضم ظاهری مواد مغذی، رطوبت مدفوع و فراسنجه­های خونی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح چرخشی با 4 تیمار، 4 دوره و 4 رأس میش بالغ انجام شد. هر دوره آزمایشی، 15 روزه بود که 10 روز به­عنوان دوره عادت­پذیری و 5 روز برای جمع­آوری کل مدفوع در نظر گرفته شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره شاهد، جیره شاهد + دو درصد زئولیت، جیره شاهد + دو درصد پرلیت و جیره شاهد + یک درصد زئولیت + یک درصد پرلیت بود. از لحاظ ناپدید شدن ماده ­خشک بین دو اندازه فیزیکی کانی بنتونیت تفاوت معنی­داری وجود نداشت (05/0P>)، در حالی­که در دیگر کانی­ها این مقدار برای اندازه درشت­تر هرکانی، در هر زمان، به­طور معنی­داری کمتر از اندازه ریزتر آن کانی بود (05/0P<) به­طوریکه بیشترین اختلاف در مورد زئولیت در زمان 48 ساعت و به ترتیب برابر با 71/6 و 03/52 درصد در مورد اندازه درشت­تر و ریزتر بود. آزمایش دوم نشان داد که قابلیت ­هضم ظاهری پروتئین ­خام، کلسیم و فسفر در تیمار دریافت کننده 2 درصد زئولیت به طور معنی­داری بیشتر از سایر تیمارها بود (05/0P<). استفاده از 2 درصد زئولیت و پرلیت در جیره، می­تواند سبب بهبود عملکرد میش­ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of Primalac probiotic and Fermacto prebiotic on growth performance and carcass quality of broilers

نویسندگان [English]

  • F. Shirmohammad 1
  • S. Joezy-shekalgorabi 1
  • V. Moharrami 2
1 Assistant Professor, Department of Animal Science, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 MS. graduated student, Department of Animal Science, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current study was aimed to investigate the effect of Primalac probiotic, Fermacto prebiotic and their composition on growth performance, carcass quality and decreased requirements of protein and energy in broilers diets. A number of 720 one day male and female Cobb 500 chicks were allocated to 6 treatments with 4 replications and 30 chicks for each replication, under a completed randomized design. Treatments were consisted of A: control (without the additives); B:control+ recommended level of Primalac in each growth stage; C: control+recommended level of Fermacto in each growth stage; D: control+ 50% of recommended level of Primalac+ 50 % of recommended level of Fermacto in each growth stage; E: control+0.5% lower protein+50 kcal/kg lower ME+ 50% of recommended level of Primalac and Fermacto in each growth stage; and F: control+1% lower protein+100 kcal/kg lower ME+ 50% of recommended level of Primalac and Fermacto in each growth stage. No significant difference did exist (P>0.05) among various treatment for body weight gain, feed intake, feed conversion ratio, carcass relative weight, and percentage of carcass, leg, breast, heart, small intestine, abdominal fat, spleen and bursa of fabricius. Treatments E and F, in spite of lower level of dietary protein and energy, had similar performance with other treatments. Therefore the influence of probiotics and prebiotics appears when the diet nutrient content or its availability is restricted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primalac probiotic
  • Fermacto prebioticis
  • Broiler
  • Performance
زنگنه ع.، وکیلی ر.، فروغی ع.، زکی زاده س و سلحشور الف. 1391. اثرات استفاده از سطوح مختلف پری­بیوتیک و پودر آب پنیر بر عملکرد و راندمان جوجه­های گوشتی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
فیروزی ک.، شکوری م.، میرزایی ف. و نویدشاد ب. 1390. اثر پروبیوتیک پریمالاک و پری­بیوتیک فرماکتو بر عملکرد رشد و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی. اولین کنگره ملی علوم و فناوری­های نوین کشاورزی، دانشگاه زنجان.
قجرزاده ا.، جعفری خورشیدی ک. و اسدی ط. 1390. مطالعه بررسی اثرات پری­بیوتیک­ها بر عملکرد و صفات لاشه در جوجه­های گوشتی. مجموعه مقالات تغذیه طیور، شرکت سولار سوی البرز. http://www.slsafeed.com/ (تاریخ دسترسی، بهمن 1392).
کلانتر نیستانکی م.، ساکی ع.ا.، زمانی پ. و علی­عربی ح. 1390. تاثیر مصرف اسانس آشامیدنی آویشن بر عملکرد، بازده انرژی و پروتئین جوجه­های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 92: 54-61.
کریمی ک. و رحیمی ش. 1382. اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد جوجه­های گوشتی. پژوهش و سازندگی، 16: 90-94.
لطفان م.، ناظرعدل ک.، ابراهیم نژاد ی. و مقدم م. 1388. تأثیر منابع و سطوح مختلف پری­بیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 16(1): 1-13.
یوسفی کلاریکلائی ک.، محیطی اصل م.، حسینی س. ع. و یوسفی کلاریکلائی ح. 1391. اثرات آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، پری­بیوتیک و مولتی آنزیم در جیره­های پلت شده بر عملکرد جوجه­های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی، 4: 63- 72. 
Apata D. F. 2008. Growth performance, nutrient digestibility and immune response of broiler chicks fed diets supplementedwith a culture of Lactobacillus balgaricus. Journal of the Science of Food and Agriculture, 88(7): 1253-1258.
Ayasan T., Ozcan1 B. D., Baylan M. and Canoguliari S. 2006. The effects of dietary inclusion of probiotic protexin on egg yield parameters of Japanese quails (coturnix coturnix Japonica). International Journal of Poultry Science, 5(8): 776-779.
Babazadeh D., Vahdatpour T., Nikpiran H., Jafargholipour M. A. and Vahdatpour S. 2011. Effects of probiotic, prebiotic and symbiotic intake on blood enzymes and performance of Japanese quails (Coturnix japonica). Indian Journal of Animal Science, 81: 870–874.
Chiang S. H. and Hasaiem W. M. 1995. Effect of direct feed microorganisms on broiler growth performance and litter ammonia level. Asian Australasian Journal of Animal Science, 8: 159–162.
Chichlowski M., Croom W. J., Edens F. W., MacBride B. W., Qiu R., Chiang C. C., Daniel L. R., Havenstein G. B. and Koci M. D. 2007. Microarchitecture and spatial relationship between bacteria and ileal ,cecal and colonic epithelium in chicks fed a direct-fed microbial ,PrimaLac, and salinomycin. Poultry Science, 86: 1121-1132.
Choudhari A., Shinde S. H. and Ramteke B. N. 2008. Prebiotics and probiotics as health promoter. Vaterinary World, 1(2): 59-61.
Fushimi T. and Sato Y. 2005. Effect of acetic acid feeding on the circadian changes in glycogen and metabolites of glucose and lipid in liver and skeletal muscle of rats. British  Journal of  Nutrition, 94: 714-719.
Grimes J. L., Maurice D. V., Lightsey S. and Lopez J. G. 1997. The effect of dietary Fermacto on layer performance. Journal of Applied Poultry Research, 6: 366-403.
Huang R. L., Yin Y. L., Wu G. Y., Zhang Y. G., Li T. J., Li L. L., Li M. X., Thang Z. R., Zhang J., Wang B., He J. H. and Nie X. Z. 2005. Effects of dietary oligochitosan supplementation on illeal digestibility of nutrients and performance in broiler. Poultry Science, 84: 1383-1388.
Kabir S. M. L. 2009. The role of probiotics in the poultry industry. International Journal of Molecular Science, 10: 3531-3546.
Kafilzadeh F. and Safari Parvar M. R. 2003. The effect of feeding different levels of immunobac probiotic on the performance of broilers. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 9(4): 173-184.
Kafshdouzan Kh., Rouzbehan B. and Moslemy M. 2013. Reviewing the role of probiotics used in poultry feeding on health promotion of chicken meet. Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology, 7: 821- 828.
Kaoud H. A. 2010. Functional-Food Supplementation and Health of Broilers. Nature and Science, 8: 181-189.
Khan A. S., Khalgue A. and Pasha T. N. 2000. Effect of dietary supplementation of various level of Fermacto on the performance of broiler chicks. International Journal of Agriculture and Biology, 2: 32-33.
Král M., Angelovičová M. and Mrázová L. 2012. Application of probiotics in poultry production. Animal Science and Biotechnologies, 45 (1): 55-57.
Mohan-Kumar O. R. and Christopher K. J. 1988. The role of lactobacillus sporogenes (probiotic) as feed additive. Poultry Guide, 25: 37-40.
Mosenthin R. and Bauer E. 2000. The potential use of prebiotics in pig nutrition. International Symposium on Recent Advances in Animal Nutrition, South Korea, pp: 515-528.
Mulder R. W. A. W., Havenaar R. and Huis J. H. J. 1997. Intervention strategies: the use of probiotics and competitive exclusion microfloras against contamination with pathogens in pigs and poultry. In: Probiotics 2. Applications and practical aspects. Chapman and Hall, London, UK, 212p.
Panda A., RamaRao S., Raju M. and Paraharaj N. 2000. Growth, carcass characteristics, immunocompetence and response to Escherichia coli on broiler fed diets with various level of probiotic. Archive fur Geflugelqunde, 64: 152-156.
Solis de los Santos F., Farnell M. B., Tellez G., Barlog J. M., Anthony N. B., Torres-Rodriguez A., Higgins S., Hargis B. M. and Donoghue A. M. 2005. Effect of prebiotic on gut development and ascites incidence of broilers reard in hypoxic environment. Poultry Science, 84: 1092-1100.
Spring P., Wenk C., Dawson K. A. and Newman K. E. 2000. The effects of dietary mannoligosaccharides on cecal parameters and the concentrations of enteric bacteria in the ceca of salmonella-challengened broiler chicks. Poultry Science, 79: 205-211.
Torres-Rodriguez A., Sartor C., Higgins S. E., Wolfenden A. D., Bielke L. R., Pixley C. M., Sutton L., Tellez G. and Hargis B. M. 2005. Effect of Aspergillus meal prebiotic (Fermacto) on performance of broiler chickens in the starter phase and fed Low protein diets. Journal of Applied Poultry Research, 14: 665-669.
Vahdatpour T., Nazeradl K., Ebrahimnezhad Y., Maherisis N., Reyazi S. R. and Vahdatpour S. 2009. Effects of corticosterone intake as stressalternative hormone on broiler chickens: Performance and blood parameters. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 4: 16-21.
Yusrizal X. and Chen T. C. 2003. Effect of adding chicory fructans in feed on fecal and intestinal microflora and excreta volatile ammonia. International Journal of Poultry Science, 2: 188-194.