تغییرات مورد انتظار در فاصله نسل در مسیر مادر مادران آینده گاوهای شیری در اثر استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم دامی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

با استفاده از یک مدل قطعی تغییرات فاصله نسل در مسیر ژنتیکی مادر مادران در اثر استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه­ها در شرایط مختلف تولیدمثلی بررسی شد. سه استراتژی استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه­ها در نظر گرفته شد که عبارتند از: استفاده مداوم از اسپرم تعیین جنسیت شده در کلیه تلقیح­ها تا رسیدن به آبستنی (CS)، استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده فقط در تلقیح اول و دوم (S2) و استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده فقط در تلقیح اول (S1) بودند. شرایط مختلف تولیدمثلی به وسیله میزان احتمال آبستنی ناشی از استفاده از اسپرم­های تعیین جنسیت شده و معمولی توصیف شدند. نتایج نشان داد فاصله نسل در استراتژی­ها و شرایط تولیدمثلی مختلف از 0506/4 سال تا 2063/4 سال متغیر بود. استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده تحت استراتژی S1 در تمام شرایط تولیدمثلی، به فاصله نسل کمتری منجر شد. کمترین دامنه تغییرات فاصله نسل در شرایط مختلف مربوط به استراتژی S1 (08/0 سال) و بیشترین آن مربوط به استراتژی CS (15/0 سال) بود. بطور کلی فاصله نسل در مسیر مادر مادران آینده در اثر استفاده از اسپرم­های تعیین جنسیت شده در مقایسه با عدم استفاده از آن­ها افزایش می یابد، اما مقدار آن جزیی (حداکثر 1/0 سال) است. در صورت نیاز به استفاده از اسپرم­های تعیین جنسیت شده، بکارگیری استراتژی S1 توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expected variations in generation interval in dam of future dams pathway of dairy cows as a result of utilization of sex sorted semen

نویسندگان [English]

  • S. Joezy-shekalgorabi 1
  • A. A. Shadparvar 2
1 Assistant Professor, Department of Animal Science, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Using a deterministic model,the changes in generation interval forpathway of dam of dams as a result of sex sorted semenutilization in heifersunder various reproduction conditions was investigated. Three sex sorted semen using strategies were considered.They included continuous usage of sex sorted semen over all inseminations (CS); the use of sex sorted semen atonly first and the second inseminations (S2), and the use of sexed sorted semen atonly the first insemination (S1). Various reproduction situations were described by conception probability associated to using sex sorted semen and conventional one. The results indicated that generation interval by various strategies and reproduction situations varied from 4.0506 to 4.2063 years. Utilization of sex sorted semen by S1 strategy led to shorter generation interval in all situations of reproduction. The shortest range of variation in generation interval under various conditions was due to using S1 strategy (0.08 years) and the highest one was attributed to CS strategy (0.15 years). In general, generation interval for the pathway of dam of dams resulting from using sex sorted semen was longer than that of conventional semen, but was negligible (up to 0.1 years). In the case of necessity for sex sorted semen, it would be recommendable to apply S1 strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sex sorted semen
  • Generation interval
  • dam pathways
  • Dairy cows
بیطرف ثانی، م.، اسلمی نژاد، ع. الف.، سید دخت، ع. 1392. ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران. پژوهشهای علوم دامی ایران، 5(1): 62-68.
جوزی شکالگورابی، س. 1389. شبیه‌سازی برنامه انتخاب گاوهای هلشتاین ایران. رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
جوزی شکالگورابی س.، شادپرور ع.، واعظ ترشیزی ر. و مرادی شهربابک، م. 1389. توزیع سنی و فاصله نسل در مسیرهای مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران. علوم دامی ایران، 41: 223-229.
جوزی شکالگورابی، س. و شادپرور، ع. 1391. شبیه سازی اثر استفاده از اسپرم های تعیین جنس شده بر تعداد تلقیح منجر به آبستنی درگاوهای شکم اول. پژوهش های تولیدات دامی. 6: 80-90.
Abdel-Azim G. and Schnell S. 2007. Genetic impacts of using female-sorted semen in commercial and nucleus herds. Journal of Dairy Science, 90: 1554-1563.
Borchersen S. and Peacock M. 2009. Danish A.I. field data with sexed semen. Theriogenology, 71: 59-63.
Chebel R. C., Guagnini F. S., Santos J. E. P., Fetrow J. P. and Lima J. R. 2010. Sex-sorted semen for dairy heifers: Effects on reproductive and lactational performances. Journal of Dairy Science, 93: 2496-2507.
DeJarnette J. M., Nebel R. L., Marshall C. E., Moreno J. F., McCleary C. R. and Lenz R. W. 2008. Effect of sex-sorted sperm dosage on conception rates in Holstein heifers and lactating cows. Journal of Dairy Science, 91: 1778-1785.
Dejarnette J. M., Nebel R. L. and Marshall C. E. 2009. Evaluating the success of sex-sorted semen in US dairy herds from on farm records. Theriogenology, 71: 49-58.
Dekkers J. C. M., Gibson J. P., Bijma P. and van Arendonk J. C. M. 2004. Design and optimization of animal breeding programs. Retrieved March 10,  2011. From  www.une.edu.au/ers/animal-genetics/Gibson-book
Ettema J. F. and Santos J. E. P. 2004. Impact of ages of first calving on lactation, reproduction, health, and income in first-parity Holsteins on commercial farms. Journal of Dairy Science, 87:2730-2742.
Garner D. L., and Seidel G. E. 2003. Past, present and future perspectives on sexing sperm. Canadian Journal of Animal Science, 83: 375-384.
Ghavi Hossein-Zadeh N., Nejati-Javaremi A., Miraei-Ashtiani S. R. and Kohram H. 2010. Bio-economic evaluation of the use of sexed semen at different conception rates and herd sizes in Holstein populations. Animal Reproduction Science, 121:17-23.
 Healy A. A., House J. K. and Thomson P. C. 2013. Artificial insemination field data on the use of sexed and conventional semen in nulliparous Holstein heifers. Journal of Dairy Science, 96: 1905-1914.
Hohenboken W. D. 1999. Applications of sexed semen in cattle production. Theriogenology, 52: 1421-1433.
Kohlman T., Gunderson S., Hoffman P. and Zwald A. 2008. Feed expenses eat heifer-raising budgets. Hoard’s Dairyman, 25: 55.
Kuhn M. T., Hutchison J. L. and Wiggans G. R. 2006.Characterization of Holstein heifer fertility in the United States. Journal of Dairy Science, 89: 4907-4920.
Norman H. D., Hutchison J. L. and Miller R. H. 2010. Use of sexed semen and its effect on conception rate, calf sex, dystocia, and stillbirth of Holsteins in the United States. Journal of Dairy Science, 93: 3880-3890.
Olynk N. J. and Wolf C. A. 2007. Expected net present value of pure and mixed sexed semen artificial insemination strategies in dairy heifers. Journal of Dairy Science, 90: 2569-2576.
Richardson A. M., Hensley B. A., Marple T. J., Johnson S. K. and Stevenson J. S. 2002.Characteristics of estrus before and after first insemination and fertility of heifers after synchronized estrus using GnRH, PGF2α, and progesterone. Journal of Animal Science, 80: 2792–2800.
Seidel JR G. E., Schenk J. L., Herickhoff L. A., Doyle S. P., Brink Z., Green R. D. and Cran D. G. 1999. Insemination of heifers with sexed sperm. Theriogenology, 52: 1407-1420.