بررسی اثرات مکمل جیره ای عصاره آویشن شیرازی و دوره های زمانی استفاده از آن روی عملکرد، خصوصیات لاشه و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

در این آزمایش 336 جوجه یکروزه راس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به 7 تیمار جیره­ای در طی دوره 42 روزه اختصاص یافتند. هر تیمار جیره­ای از 4 تکرار و هر تکرار از 12 جوجه تشکیل شده بود. جیره­های آزمایشی شامل: 1) جیره پایه (تیمار شاهد، بدون عصاره آبی آویشن شیرازی(، 2و 3) جیره پایه + 5/0 و 1 درصد از عصاره آویشن به مدت 42 روز، 4 و 5) جیره پایه + 5/0 و 1 درصد از عصاره آویشن به مدت 14 روز پایانی و 6 و 7) جیره پایه + 5/0 و 1 درصد از عصاره آویشن به مدت 7 روز پایانی آزمایش بودند. مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک به­صورت هفته­ای و جمعیت میکروبی ناحیه ایلئوم در روزهای 21 و 42 اندازه­گیری شدند. تیمارهای با بیشترین مدت زمانی استفاده از سطوح 5/0 و 1 درصد عصاره آویشن شیرازی (42 روز) سبب کاهش معنی­دار خوراک مصرفی (78/97 و 67/99 گرم) در مقایسه با گروه شاهد (06/101 گرم) شدند (05/0P<). استفاده از سطح 1 درصدی عصاره و همچنین افزایش مدت زمان استفاده از آن منجر به بهبود ضریب تبدیل خوراک (53/1) در مقایسه با تیمار شاهد (68/1) شد (05/0P<). تیمارهای جیره­ای تاثیر معنی­داری بر راندمان لاشه و اجزاء آن نداشتند (05/0P>). استفاده از سطح 1 درصدی عصاره به مدت 42 روز منجر به افزایش معنی­دار وزن نسبی تیموس (7/0درصد) در مقایسه با شاهد (55/0 درصد) شد (05/0P<). سطوح 5/0 و 1 درصد­ی عصاره آویشن شیرازی به­ترتیب منجر به کاهش و افزایش معنی­دار جمعیت­های اشرشیاکلی (57/5 و 34/5 در مقابل 16/6) و لاکتوباسیلوس (67/6 و 78/6 در مقابل 22/6) ناحیه ایلئوم در سن 21 روزگی و همچنین کل دوره پرورش شدند (05/0P<). با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از 1 درصد عصاره آویشن شیرازی به مدت 42 روز در جیره جوجه­های گوشتی منجر به بهبود ضریب تبدیل غذایی و جمعیت میکروبی روده پرنده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the effect of dietary zataria multiflora boiss extract supplementation and its using times on performance, carcass characteristics and gut microbial populations in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • F. Mohammadpour 1
  • H. Darmani-kuhi 2
  • M. Mohiti-Asli 2
1 MS in Animal Science, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

In this experiment, 336 one-day-old boiler chicks (Ross strain) were allocated to 7 dietary treatments in a completely randomized design throughout the 42 d experimental period. Each dietary treatment consisted of 4 replicates with 12 chicks in each. The dietary treatments were: 1) basal diet, BD [control group, without Zataria multiflora extract (ZME)], 2 and 3) BD+0.5 and 1% of ZME for 42 days, 4and5) BD+ 0.5 and 1% of ZME in the two last week of rearing period, and 6and7) BD+ 0.5 and 1%of ZME in the last week of rearing period. Feed intake (FI), weight gain and feed conversion ratio (FCR) were recorded at the end of each growth phase. At day 42, two birds per replicate were slaughtered to investigate the effects of dietary treatments on carcass efficiency and carcass parts. On days 21 and 42, digesta samples from ileum of slaughtered chicks were taken for bacterial analyses. Adding ZME to the diets at the levels of 0.5 and 1%significantly (P<0.05) reduced FI (97.78 and 99.67 g) compared to the control group (101.06 g). ZME at the level of 1% for the entire period of experiment improved FCR (1.53 vs. 1.68) compared to the control group (P<0.05). Effect of ZME and its using times on the relative weights of carcass components were not significant (P>0.05). The use of 1% of the extract for 42 days resulted in a significant increase in the relative weight of the thymus (0.7 vs. 0.55%, P<0.05). ZME at the levels of 0.5 and 1% reduced E. coli (5.57 and 5.34 vs. 6.16)and increased  Lactobacillus(6.67 and 6.78 vs. 6.22) populations during the first 21 days and the entire period of the experiment (P<0.05).Accordingto the results of this study, dietary inclusion of ZME at 1 % for 42 days significantly improved feed conversion ratio and gut microbial populations in broiler chickens (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zataria multiflora
  • Intestinal microbial populations
  • Broiler chickens
اباذری ف.، رضایی م. و رحیمی م. 1391. تاثیر استفاده از سطوح مختلف آویشن در جیره کم پروتئین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان. 39-33.
اکبری م.، کرمانشاهی ح. و کلیدری غ. 1383. بررسی افزودن اسید استیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص­های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه­های گوشتی. مجله­ی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 3: 139-146.
آموزمهر ا. و دستار ب. 1388. تاثیر عصاره الکلی دو گیاه سیر و آویشن بر عملکرد و غلظت لیپید­های خون جوجه­های گوشتی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1: 20-28.
باقری شیره جینی ز.، شکوری م. د. میرزایی ف. و باقری م. 1389. بررسی امکان جایگزینی عصاره آویشن کوهی به جای آنتی بیوتیک محرک رشد فلاومایسین در جیره­های حاوی گندم جوجه­های گوشتی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. 614-611.
رهنما م.، رضوی روحانی س. م.، تاجیک ح.، خلیقی سیگارودی ف. و رضا زاد باری م. 1388. بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس آویشن شیرازی و نایسین به تنهایی و ترکیبی با یکدیگر بر علیه لیستریا مونوسیتوژن در آبگوشت قلب و مغز. فصلنامه گیاهان دارویی، 8: 120-131.
کلانتر نیستانکی م.، ساکی ع. ا .، زمانی پ. و عربی ح. ع. 1390. تاثیر مصرف اسانس آشامیدنی آویشن بر عملکرد، بازده انرژی و پروتئین جوجه­های گوشتی.  نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 92: 60-67.
محمد امینی م. 1390. بررسی و مقایسه اثر 3 گیاه دارویی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه­های مرتبط با آسیت در جوجه­های گوشتی . پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
مصحفی م. ح.، منصوری ش.، شریفی­فر ف. و خشنودی م. 1385. اثرات ضد میکروبی و آنتی­اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه آویشن شیرازی در برون تن. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 14: 34-43.
همدیه م.، حسینی س. ع.، لطف الهیان ه.، محیطی اصلی م. و غلامی کرکانی ع. 1392. اثر اسانس آویشن شیرازی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ثبات اکسیداتیو گوشت در جوجه­های گوشتی. مجله تحقیقات تولیدات دامی، 2: 43-53.
Afsharmazandaran N. and Rajab A. 2002. Probiotics: the scientific basis. Page: 390 (Translated in Persian).
Alcicek A., Bozkurt M. and Cabuk M. 2004. The effect of a mixture of herbal essential oils, an organic acid or a probiotic on broiler performance. South African Journal of Animal Science, 34: 217- 222.
AL-Beitawi N. A. and Safa S. E. G. 2009. The effect of feeding of crushed thyme (Thymus vulgaris) on growth blood constituents, gastrointestinal tract and carcass characteristics of broiler chickens. The Journal of Poultry Science, 4: 100-112.
Bolukbasi S. and Erhan M. K. 2007. Effect of dietary thyme (Thymus vulgaris) on laying hens performance and Escherichia coli (E. coli) concentration in feces. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1: 55 - 58.
Brenesa A. and Roura E. 2010. Essential oils in poultry nutrition: Main effects and modes of action. Journal of Animal Feed Science and Technology, 158: 1-14.
Cook N. C. and Samman S. 1996. Flavonoids-chemistry metabolism cardio protective effects and dietary sources. Journal of Nutrient Biochemistry, 7: 66-76.
Cross D. E., Mcdevitt R. M., Hillman K. and Acamovic T. 2007. The effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. British Poultry Science, 48: 496-506.
Cross D. E., Acamovic T., Deans S. G. and Mcdevitt R. M. 2002. The effect of dietary inclusions of herbs and their volatile oils on the performance of growing chickens. British Poultry Science, 43: 33-35.
Cross D. E., Hillman K., Fenlon D., Deans S. G., McDevitt R. M. and Acamovic T. 2004. Antibacterial properties of phytochemicals in aromatic plants in poultry diets. British Poultry Science, 27: 175-180.
Dibner J. J. and Buttin P. 2002. Use of organic acids as a model to study the impact of gut microflora on nutrition and metabolism. Journal of Applied Poultry Research, 11: 453-463.
Ghalyanchilangroudi S., Kiaei M. M., Modirsani M., Mansouri B. and Shojaie Estabragh A. 2008. Comparison of chemical and biological growth promoter with two herbal natural feed additive on broiler chicks performance. Journal of Animal and Veterinary Advance, 7: 574- 570.
Hammer K. A., Carson C. F. and Riley T. V. 1999. Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts. Applied Microbial, 86: 985–990.
Hernandez F., Madrid J., Garcia V., Orengo J. and Megias M. D. 2004. Influence of tow plant extracts on broiler performance, digestibility, and digestive organ size. Journal of Poultry Science, 83: 169-174.
Hoffman P. D. and Wu C. 2010. The effect of thymol and thyme oil feed supplementation on growth performance, serum antioxidant levels and cecal Salmonella population in broilers. The Journal of Applied Poultry Research, 19: 432-443.
Hoffman-Pennesi D. 2010. Antioxidant, antibacterial and antiviral effects of two essential oils, their components and caffeic acid for use as feed additives in poultry. Food Science, 29.
Huyghebaert G., Ducatelle R. and Immerseel F. V. 2011.An update on alternatives to antimicrobial growth promoters for broilers. The Veterinary Journal, 187: 182-188.
Jamroz D., Orda J., Kamel C., Wiliczkiewicz A., Wertelecki T. and Skorupinska J. 2003. The influence of phytogenic extracts on performance, nutrient digestibility, carcass characteristics, and gut microbial status in broiler chickens. Journal of Animal and Feed Sciences, 12: 583-596.
Jang I. S., Koy. H., Kang S. Y. and Lee C. Y. 2007. Effect of a commercial essential oil on growth performance, digestive enzyme activity and intestinal microflora population in broiler chickens. Journal of Animal Feed Science and Technology, 134: 304-315.
Kelly D. and King T. P. 2001. Luminal bacteria: Regulation of gut function and immunity. Pages 113–131.
Knarreborg A., Simon M. A., Engberg R. M., Jenson B. B. and Tannoek G. W. 2002. Effects of dietary fat source and subtherapeutic levels of antibiotics on the bacterial community in the ileum of broiler chickens at various ages. Journal Applied and Environment Microbiology, 68: 5918-5924.
Kohl K. D. 2012. Diversity and function of the avian gut microbiota. Comparative Physiology, Biochemistry System Environment Physiology, 182: 591–602.
Lee H. S. and Ahn Y. J. 1998. Growing-inhibiting effects of cinnamomun cassia bark-derived materials on human intestinal bacteria. Agriculture Food Chemistry, 46: 8–12.
Lee K. W., Everts H., Kappert H. J., Frehner M., Losa R. and Beynen A. C. 2003.Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. British Poultry Science, 44: 450-457.
Liu X. Y. 1999. Stress and Immunity. In: "Poultry Immunology", (Ed.): Yin, T. B. China Agriculture Press, Beijing, China, page: 230–252
Manach F., Regerat F. and Texier O. 1996. Bioavailability, metabolism and physiological impact of 4-oxo-flavonoids. Journal of Nutrition Research, 16: 517-544.
Mead G. C. and Adams B. W. 1975. Some observation on the caecal microflora of the chick during the first two weeks of life. British Poultry Science, 16: 169-176.
Nasiroleslami M. and Torki M. 2010. Including essential oils of fennel (Foeniculum vulgaris) and ginger (Zingeber officinale) to diet and evaluating performance of laying hens, white blood cell count and egg quality characteristics. Journal of Advances in Environmental Biology, 4: 341-345.
Ocak N., Erener F., Burak A. K., Sungu M., Altop A. and Ozmen A. 2008. Performance of broilers fed diets supplemented with dry peppermint (Mentha piperita L.) or thyme (Thymus vulgaris L.) leaves as growth promoter source. Journal of Animal Science, 53: 169-175.
Rahimi S., Zadeh Z. T., Torshizi M. A. K., Omidbaigi R. and Rokni H. 2011. Effect of the three herbal extracts on growth performance, immune system, blood factors and intestinal selected bacterial population in broiler chickens. Journal of Agricultural Science and Technology, 13: 527-539.
Rota M. C., Herrera A., Martinez R. M., Sotomayor J. A. and Jordan M. J. 2008. Antimicrobial activity and chemical composition of Thymus vulgaris, Thymus zygis and Thymus hyemalis essential oils. Food Control, 19: 681–687.
Sarica S., Ciftci A., Demir E., Kilinc K. and Yildirim Y. 2005. Use of antibiotic growth promoter and two herbal natural feed additives with and without exogenous enzymes in wheat based broiler diets. South African Journal of Animal Science, 35: 61-72.
Sengul T., Yurtseven S., Cetin M., Kocyigit A. and Sogut B. 2008. Effect of thyme (T. vulgaris) extract on fattening performance, some blood parameters, oxidative stress and DNA damage in Japanese quails. Journal of Animal and Feed Science, 17: 608-620.
Sharififar F., Moshafi M. H., Mansouri S. H., Khodashenas M. and Khoshnoodi M. 2007. In vitro evaluation of antibacterial and antioxidant activities of the essential oil and methanol extract of endemic Zataria multiflora Boiss. Food Control, 18: 800–805.
Takahashi K. T., Mashiko Y. and Akiba Y. 2000. Effect of dietary concentration of xylitol on growth in male broiler chicks during immunological stress. Journal of Poultry Science, 79: 743-747.
Toghyani M., Tohidi M., Gheisari A. A. and Tabeidian S. A. 2010. Performance, immunity, serum biochemical and hematological parameters in broiler chicks fed dietary thyme as alternative for an antibiotic growth promoter. African Journal of Biotechnology, 9: 6819-6825.
Tschirch H. 2000. The use of natural plant extracts as production enhancers in modern animal rearing practices, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej. Wroclaw, Zootechnika, 376: 25-39.
Van der Wielen P. W., Biesterveld S., Lipman L. J. A. and van knapen F. 2001. Inhibition of a glucose limited sequencing fed-batch culture of salmonella enteric Serovar Entetitidis by volatile fatty representative of the ceca of broiler chickens. Applied and Environmental Microbiology, 67: 1976-1982.
William P. and Losa R. 2001. The use of essential oils and their compounds in poultry nutrition. World Poultry, 17: 14-15.
Willis W. L., Isikhuemhen O. S. and Ibrahim S. A. 2007. Performance assessment of broiler chickens given mushroom extract alone or in combination with probiotics. Journal of Poultry Science, 86: 1856-1860.
Yaltirak T., Aslim B., Ozturk S. and Alli H. 2009. Antimicrobial and antioxidant activities of Russula delica Fr. Food and Chemical Toxicology, 47: 2052–2056.