اثر پودر آویشن شیرازی و ویرجنیامایسین بر عملکرد رشد، چربی های سرم و پراکسیداسیون چربی گوشت در بلدرچین ژاپنی گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تغذیه سطوح مختلف آویشن شیرازی و آنتی­بیوتیک ویرجنیامایسین بر عملکرد، فراسنجه‌های خون، اجزای لاشه و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی بود. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار انجام شد و به هر تیمار 4 تکرار دارای 20 قطعه بلدرچین یک روزه اختصاص داده شد. تیمارهای غذایی شامل: جیره شاهد (بدون افزودنی) و جیره شاهد حاوی ویرجنیامایسین (02/0 درصد) و یا سطوح 5/0، 1، 2 و یا 5/2 درصد پودر آویشن شیرازی بودند. در انتهای آزمایش (سن 35 روزگی) از هر تکرار یک جوجه نر به­صورت تصادفی انتخاب شد و پس از خون‌گیری، ذبح گردید و جهت بررسی خصوصیات لاشه مورد استفاده قرار گرفت. همچنین ران سمت راست آنها جهت اندازه‌گیری شاخص تیوباربیتوریک اسید به مدت یک ماه به فریزر منتقل شد. در کل آزمایش، تیمارهای غذایی تاثیر معنی‌داری بر مصرف خوراک و اضافه وزن نداشتند. مقدار ضریب تبدیل در جیره‌های حاوی آنتی‌بیوتیک، و سطوح 2 و 5/2 درصد آویشن به­ترتیب 71/2، 75/2 و 76/2 بود که نسبت به گروه شاهد (86/2) به­طور معنی‌داری کمتر بود (05/0P<). بیشترین وزن نسبی لاشه (94/66 درصد) در جوجه‌های تغذیه شده با آنتی‌بیوتیک مشاهده شد که نسبت به گروه شاهد (67/62 درصد) و سطوح 5/0 (57/62 درصد) و 1 درصد آویشن (48/62 درصد) اختلاف معنی‌داری داشت (05/0P<). فراسنجه‌های خون تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. افزودن سطوح مختلف آویشن به جیره باعث بهبود اندیس تیوباربیتوریک اسید (TBA) درعضله ناحیه ران شد (05/0P<). مقدار این صفت برای تیمار شاهد و سطوح 5/0، ۱، ۲ و 5/2 درصد آویشن به­ترتیب 24/1، 7/0، 75/0، 78/0و 74/0 بود. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که پودر آویشن شیرازی (به ویژه در سطح 2 درصد) می‌تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای آنتی‌بیوتیک محرک رشد در جیره بلدرچین ژاپنی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of thyme (Zataria moltiflora) leaves powder and virginiamycin on growth performance, serum lipids concentration and lipid peroxidation in meat of Japanese quails

نویسندگان [English]

  • M. Salari Askari 1
  • M. Salarmoini 2
1 Graduated MSc. Student, Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

This experiment was designed to investigate the effect of feeding different levels of thyme (Zataria moltiflora) leaves powder (TLP) and virginiamycin antibiotic on growth performance, blood metabolites, carcass characteristics and meat quality of Japanese quails. The experiment was conducted in a completely randomized design with 6 treatments and 4 replicates of 20 birds each. The dietary treatments consisted of control diet (without any additives) and the control diet supplemented with virginiamycin (0.02 %) or TLP (0.5, 1, 2 or 2.5%). At the end of the experiment (35 d) one male quail from each replication was randomly selected for bleeding. Then the birds were killed to investigate carcass characteristics. During the entire study, supplementing the control diet with antibiotic and different levels of TLP had no significant effect on weight gain and feed intake. Supplementing the control diet with antibiotic and 2 or 2.5% TLP significantly decreased feed conversion ratio (P<0.05). The relative weight of the carcass was significantly higher in the birds fed antibiotic compared with the birds fed the control diet and  the control diet supplemented with 0.5 and 1% TLP (P<0.05). Blood metabolites were not affected significantly by the dietary treatments. TBA value of the thigh muscle was significantly improved in birds fed different levels of TLP (P<0.05). In conclusion, TLP (especially at 2% level) can be used as a good alternative to replace with the antibiotic growth promoters for Japanese quails.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thyme
  • Japanese quail
  • Blood metabolites
  • Performance
احسانی م. و ترکی م.1390. تاثیر استفاده از تفاله زیتون با و بدون پودر سیر و آویشن در جیره غذایی بر فراسنجه‌های لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی. مجله علوم دامی ایران، 42: 311-320.
تیموری زاده ز. رحیمی ش. کریمی ترشیزی م. و امید بیگی ر. 1389. مقایسه اثر عصاره‌های آویشن باغی، سرخارگل، سیر و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی. فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 27: 252-264.
Bafundo K. W., Cox L. A. and Bywater R. J. 2003. Review lends perspective to recent scientific findings on virginiamycin, antibiotic resistance debate. Feedstuffs, 75(3): 26-27.
Botsoglou N. A., Florou-Pancer P., Christaki E., Fletouris D. J. and Spais A. B. 2002. Effect of dietary oregano essential oil on performance of chickens and on iron-induced lipid oxidation of breast, thigh and abdominal fat tissues. British Poultry Science, 43: 223-230.
Botsoglou N., Papageorgiou G., Nikolakakis  I., Florou P., Giannenas I., Dotas V. and Sinapi S. 2004. Effect of dietary dried tomato pulp on oxidative stability of Japanese quail meat. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52: 2982-2988.
Buresh R. E., Miles R. D. and Harms R. H. 1986. A differential response in turkey pullets to various antibiotics in diets designed to be deficient or adequate in certain essential nutrients. Poultry Science, 65: 2314-2317.
Canan Bolukbasi S. and kuddus Erhan M. 2006. Effects of dietary thyme (thymus vulgaris) on laying hen performance and Escherichia coli (E. coli) concentration in feces. Journal of Natural and Engineering Sciences, 1(2): 55-58
Case G. L., He L., Mo H. and Elson C. E.  1995. Induction of geranyl pyrophosphate pyrophosphatase activity by cholesterol-suppressive isoprenoids. Journal of Lipid Research, 30: 357 -35 9.
Cross D. E., McDevitt R. M., Hillman K. and Acamovic T. 2007. The effects of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. British Poultry Science, 48: 496-504.
Cross D. E., Hillman K., Fenlon D., Deans S. G., McDevitt R. M. and Acamovic T. 2004. Antibacterial properties of phytochemical in aromatic plants in Poultry diets. In: Acamovic, T.,Stewart, C. S., pennycott, T. W. (Eds), poisonous plants and Related Toxins, Wallingford. CAB International, Oxon, pp. 175-180.
Cross D. E., Svoboda K., Hillman K., Mcdevitt R. and Acamovic T. 2002. Effects of Thymus vulgaris L. essential oil as an in vivo dietary supplement on chicken intestinal microflora. Proceedings of the 33rd International Symposium on Essential oils, Lisbon, Portugal. pp 3-7.
Denli M., Okan F. and Uluocak A. M. 2004. Effect of dietary supplementation of herb essential oils on the growth performance carcass and intestinal characteristics of quail (Coturnix coturnix japonica). South African Journal of Animal Science, 34: 134-161.
El-Ghousein S. and Al- Beitawi N. 2009. The effect of feeding of crushed thyme (Thymus valgaris L) on growth, blood constituents, gastrointestinal tract and carcass characteristics of broiler chickens. Journal of Poultry Science, 46: 100-104.
Ferket P. R., Parks C. W. and Grimes J. L. 2002. Benefits of dietary antibiotic and mannanoligosaccharide supplementation for poultry. Multi-State poultry Metting. pp 14-16
Genedy Salwa G. and Zeweil H. S. 2003. Evaluation of using medicinal plants as feed additives in growing Japanese quail diets. The 68th Scientific Conference of Polish Animal Production Society. pp 9-12.
Hernandez F., Madrid J., Garcia V., Orengo J. and Megias M. D. 2004. Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility, and digestive organ size. Journal of Poultry Science, 83: 169-174.
Hertrampf J. W. 2001. Alternative antibacterial performance promoters. Poultry International, 40: 50-52.
Henry P. R., Ammerman C. B., Cammpbell D. R. and Miles R.D. 1987. Effect of antibiotic on tissue trace mineral concentration and intestinal tract weight of broiler Chicks. Poultry Science, 83: 169-174.
Hosseini S. A., Meimandipour A., Alami F., Mahdavi A., Mohiti-Asli M., Lotfollahian H. and Cross D. 2013. Effects of ground thyme and probiotic supplements in diets on broiler performance, blood biochemistry and immunological response to sheep red blood cells. Italian Journal of Animal Science, 12: e19
Jamroz D., Williczkiewicz A., Wertelecki T., Orda J. and Skorupinska J.  2005. Use of active substances of plant origin in chicken diets based on maize and locally grown cereals. British Poultry Science, 46(4): 458-493.
Jang A., Liu X. D., Shin M. H., Lee B. D., Lee S. K. and Lee J. H. 2008. Antioxidative potential of raw breast meat from broiler chicks fed a dietary medicinal herb extract mix. Poultry Science, 87: 2382-2389.
Jang I. S., Ko Y. H., Yang H. Y., Ha J. S., Kim J. Y., Kang S. Y., Yoo Nam D. S. and Lee C. Y. 2004. Influence of essential oil components on growth performance and the functional activity of the pancreas and small intestine in broiler chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 14: 394-400.
Lee K. W., Evert H., Kappert H. J., Frehner M., Losa R. and Beynen A. C. 2003. Effect of dietary essential oils on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chicken. British Poultry Science, 44: 450 –457.
Leung A. Y. and Foster S. 1996. Encyclopedia of common natural ingredients: used in food, drugs, and cosmetics. Wiley Interscience Publication – John Wily & Sons, Inc.
Manzanillo E. G., Baucelis F., Kamel C., Morales J., Perez J. F. and Gass J. 2001. Effects of plant extracts on the performance and lower gut micro flora of early weaned piglets. Journal of Animal Science, 1: 473-476.
Michel J. C. 1995. Antibiotics: mechanisms of action and acquisition of resistance. American Journal of pharmaceutical Education, 59: 167-172.
Miles R. D., Butcher G. D., Henry P. R. and Littlle  R. C. 2006. Effect of antibiotic growth promoters on broiler performance, intestinal growth parameters and quantitative morphology. Poultry Science, 85: 476-485.
NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry, 9th Rev. Edn., National Academy Press, Washington, D.C.
Ocak N., Erener F., Burak A. K., Sungu M. , Altop A. and Ozmen A. 2008. Performance of broilers fed diets supplemented with dry peppermint (Mentha piperita L.) or thyme (Thymus vulgaris L.) leaves as growth promoter source. Czech Journal of Animal Science, 53(4(: 169-175.
Pedroso A. A., Menten J. F. M. and Gaiotto J. B. 2003. Performance and organ morphology of broilers fed microbial or antimicrobial additives and raised in batteries or floor pens. British Poultry Science, 5(2): 122-129.
Sarica S., Ciftli A., Demir E., Kilinc K. and Yildirim Y. 2005. Use of an antibiotic growth promoter and two herbal natural feed additives with and without exogenous enzymes in wheat based broiler diets. South African Journal of Animal Science, 35: 61-72.
SAS Institute. 2002. SAS User's Guide v 9.1: Statistics. SAS Institute Inc, Cary, NC.
Sengül T., Yurtseven S., Cetin M., Kocyigit A. and Sögüt B. 2008. Effect of thyme (T. vulgaris) extracts on fattening performance, some blood parameters, oxidative stress and DNA damage in Japanese quails. Journal of Animal and Feed Sciences, 17: 608–620.
Toghyani M., Tohidi M., Gheisari A. A. and Tabeidian S. A.  2010.Performance, immunity, serum biochemical and hematological parameters in broiler chicks fed dietary thyme as alternative for an antibiotic growth promoter. African Journal of Biology, 9: 6819-6825.
Tschirch H. 2000. The use of natural plants extracts as production enhancers in modern animal rearing practices. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej Wroclaw, Zootechnika, 25: 25-39.
Waibel P. E., Halvorson J. C., Noll L. S. and Hoffbeck S. L. 1991. Influence of virginiamycin on growth and efficiency of large white turkeys. Poultry Science, 70: 837-847.